Tillsynsmeddelande 15.12.2017 – 72/2017

Ändringarna enligt betaltjänstdirektivet (PSD2) träder i kraft den 13 januari 2018

Ändringarna i betaltjänstlagen och lagen om betalningsinstitut och i vissa andra lagar med anledning av det förnyade betaltjänstdirektivet (PSD2) har satts nationellt i kraft. Riksdagen har godkänt lagändringarna som kommer att träda i kraft den 13 januari 2018. Vissa bestämmelser kommer att träda i kraft senare genom statsrådets förordning.

Betaltjänstlagstiftningens tillämpningsområde utvidgades så att även s.k. tredje tjänsteleverantörer tas med i regleringen och tillsynen. De kontoförvaltande bankerna bör ge dessa tredje tjänsteleverantörer tillgång till kundernas konton, förutsatt att kunden har gett sitt uttryckliga godkännande.

Kommissionens förordning om tekniska standarder om stark autentisering och trygg kommunikation

Då det gäller möjligheterna att lansera nya betaltjänster har Europeiska kommissionens förordning om tekniska standarder om stark autentisering och trygg kommunikation en viktig roll.

Kommissionen har godkänt förordningen den 27 november 2017 och den väntar fortfarande på godkännande från Europaparlamentet och rådet. Förordningen träder i kraft 18 månader efter att den publicerats i den officiella tidningen. För närvarande väntas bestämmelserna i förordningen träda i kraft på hösten 2019. 

Vi uppmanar alla parter att uppfylla kraven i förordningen så fort som möjligt redan innan den träder i kraft. 

Ansökningar och anmälningar för tillhandahållande av nya betaltjänster

Vi tar emot ansökningar och anmälningar från nya aktörer för tillhandahållande av nya betalningsinitieringstjänster eller kontoinformationstjänster. Den behandlingstid som avses i lagen (3 mån. eller 1 mån.) börjar från den tidpunkt då den sökande har lämnat in nödvändiga handlingar och tillräckliga utredningar för avgörande av ärendet – dock tidigast fr.o.m. den 13 januari 2018.

Betalningsinstitut med auktorisation och registrerade aktörer som tillhandahåller betaltjänster utan auktorisation ska ansöka om en ändring av auktorisationen eller om ett nytt registreringsbeslut, om de vill erbjuda nya betalningsinitieringstjänster eller kontoinformationstjänster.

Vi uppmanar också kreditinstituten att lämna in ett fritt formulerat meddelande om tillhandahållande av nya betaltjänster enligt kapitel 7 stycke 11 i Föreskrifter och anvisningar 8/2014 Hantering av operativa risker i företag under tillsyn inom finanssektorn.

Uppdatering av betalningsinstitutens nuvarande auktorisation och registreringsbeslut 

Enligt lagen om betalningsinstitut ikraftträdandebestämmelse ska Finansinspektionen göra en bedömning av vilka förutsättningar de nuvarande betalningsinstituten och de personer som tillhandahåller betaltjänster utan auktorisation har att fylla de krav som ställs i lagen.

Vi informerar skilt i början av 2018 om de redogörelser som vi förutsätter att aktörerna ska lämna in som stöd för bedömningen och för beviljande av nya auktorisationer eller registreringsbeslut.

Betalningsinstitut kan tillhandahålla betaltjänster med nuvarande auktorisation under övergångstiden fram till den 13 juli 2018. Registrerade personer som tillhandahåller betaltjänster utan auktorisation kan erbjuda betaltjänster med nuvarande registreringsbeslut under övergångstiden fram till den 13 januari 2019.  

Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar förnyas

Vi kommer att uppdatera Föreskrifter och anvisningar 8/2014 Hantering av operativa risker i företag under tillsyn inom finanssektorn samt 8/2016 Betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster. Vi informerar skilt om publiceringen av dessa föreskrifter och anvisningar i början av 2018.

Avtalsvillkor

Ändringarna i betaltjänstlagen medför ändringar i gällande kundavtal. Vi uppmanar kreditinstitut och betalningsinstitut att genomföra ändringar som förbättrar kundskyddet i sina avtalsvillkor så snart som möjligt. Lagbestämmelserna ersätter avtalsvillkor som står i strid med dem.

Avtalsvillkoren ska i enlighet med 15 kap. 3 § i kreditinstitutslagen och 6 kap. 33 § i lagen om betalningsinstitut inlämnas till Finansinspektionen för kännedom. Vi ber er lämna in avtalsvillkoren med ändringsanteckningar till kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi.

Finansinspektionen kommer inte att godkänna avtalsvillkoren separat, men övervakar att de följer lagen på det sätt som avses i lagen om Finansinspektionen.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Sanna Atrila, jurist, tfn 09 183 5552 eller sanna.atrila(at)fiva.fi.
  • Frågor om PSD2: psd2(at)fiva.fi

Motsvarande tillsynsmeddelande på finska publicerades den 14 december 2017.