Valvottavatiedote 14.12.2017 – 72/2017

Maksupalveludirektiivin (PSD2) muutokset voimaan 13.1.2018

​Uudistetun maksupalveludirektiivin (PSD2) edellyttämät muutokset maksupalvelu- ja maksulaitoslakiin sekä eräisiin muihin lakeihin on pantu kansallisesti täytäntöön. Eduskunta on hyväksynyt lakimuutokset, jotka tulevat voimaan 13.1.2018. Eräiden säännösten voimaantulosta säädetään myöhemmin valtioneuvoston asetuksella.

Maksupalvelulainsäädännön soveltamisalaa laajennettiin tuomalla ns. kolmannet palveluntarjoajat sääntelyn ja valvonnan piiriin. Tilinpitäjäpankkien on mahdollistettava näille kolmansille palveluntarjoajille pääsy asiakkaiden tileille asiakkaan nimenomaisen suostumuksen perusteella.

Komission asetus teknisistä sääntelystandardeista asiakkaan vahvasta tunnistamisesta ja turvallisesta kommunikoinnista

Sääntelyn mahdollistamien uusien maksupalvelujen markkinoille tulossa keskeinen rooli on Euroopan komission asetuksella teknisistä sääntelystandardeista koskien asiakkaan vahvaa tunnistamista ja turvallista kommunikointia.

Komissio on hyväksynyt asetuksen 27.11.2017, ja se odottaa vielä Euroopan parlamentin ja neuvoston vahvistusta. Asetus tulee voimaan 18 kuukauden kuluttua sen julkaisusta virallisessa lehdessä. Tällä hetkellä asetuksen säännösten odotetaan tulevan voimaan syksyllä 2019. 

Kannustamme kaikkia osapuolia täyttämään asetuksen vaatimukset mahdollisimman pian jo ennen sen voimaantuloa. 

Hakemukset ja ilmoitukset uusien maksupalvelujen tarjontaan

Otamme vastaan hakemuksia ja ilmoituksia uusilta toimijoilta uusien maksutoimeksiantopalvelujen ja tilitietopalvelujen tarjoamiseksi. Laissa tarkoitettu käsittelyaika (3 kk tai 1 kk) alkaa siitä hetkestä lukien, kun hakija on toimittanut asian ratkaisemista varten tarvittavat asiakirjat ja riittävät selvitykset – kuitenkin aikaisintaan 13.1.2018 alkaen.

Toimiluvallisten maksulaitosten ja ilman toimilupaa maksupalveluja tarjoavien rekisteröityjen toimijoiden on haettava toimiluvan muutosta tai uutta rekisteröintipäätöstä, mikäli ne haluavat tarjota uusia maksutoimeksiantopalveluja tai tilitietopalveluja.

Kehotamme myös luottolaitoksia toimittamaan vapaamuotoisen ilmoituksen uusien maksupalvelujen tarjoamisen aloittamisesta Määräykset ja ohjeet 8/2014 Operatiivisen riskin hallinta rahoitussektorin valvottavissa kappaleen 7 kohdan 11 mukaisesti.

Nykyisten maksulaitosten toimilupien ja rekisteröintipäätösten päivitykset 

Maksulaitoslain voimaantulosäännöksen mukaan Finanssivalvonnan tulee tehdä arvio nykyisten maksulaitosten ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavien henkilöiden edellytyksistä täyttää uuden lain vaatimukset.

Tiedotamme alkuvuodesta 2018 erikseen niistä selvityksistä, joita edellytämme toimijoiden toimittavan arvion tekemisen tueksi ja uuden toimiluvan tai rekisteröintipäätöksen myöntämistä varten.

Maksulaitokset voivat tarjota maksupalveluita nykyisellä toimiluvallaan siirtymäajan puitteissa 13.7.2018 asti. Maksupalveluja ilman toimilupaa tarjoavat rekisteröityneet henkilöt voivat tarjota maksupalveluita nykyisellä rekisteröintipäätöksellään siirtymäajan puitteissa 13.1.2019 asti.  

Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden uudistukset

Päivitämme Määräykset ja ohjeet 8/2014 Operatiivisen riskin hallinta rahoitussektorin valvottavissa sekä 8/2016 Maksulaitokset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt vastaamaan uudistettua sääntelyä. Tiedotamme alkuvuodesta 2018 erikseen näiden määräysten ja ohjeiden julkaisemisesta.

Sopimusehdot

Maksupalvelulakiin tehdyt muutokset aiheuttavat muutoksia voimassa oleviin asiakassopimuksiin. Kehotamme luottolaitoksia ja maksulaitoksia toteuttamaan asiakkaansuojaa parantavat muutokset sopimusehtoihin mahdollisimman pian. Lain säännökset syrjäyttävät sen kanssa ristiriidassa olevat sopimusehdot.

Sopimusehdot tulee luottolaitoslain 15 luvun 3 §:n ja maksulaitoslain 6 luvun 33 §:n mukaisesti toimittaa Finanssivalvonnalle tiedoksi. Sopimusehdot pyydämme toimittamaan muutosmerkinnöin osoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi.

Finanssivalvonta ei erikseen hyväksy sopimusehtoja, mutta valvoo niiden lain mukaisuutta Finanssivalvonnasta annetussa laissa tarkoitetulla tavalla.

Lisätietoja antaa

  • Sanna Atrila, lakimies, puh. 09 183 5552 tai sanna.atrila(at)finanssivalvonta.fi
  • PSD2 kysymykset: psd2(at)fiva.fi