Tillsynsmeddelande 30.6.2017 – 33/2017

Ändringar i föreskrifterna och anvisningarna 3/2015 om beräkning av belåningsgraden träder i kraft 1.10.2017

Föreskrifterna och anvisningarna 3/2015 om beräkning av belåningsgraden har ändrats. Ändringarna träder i kraft den 1 oktober 2017.

Innehållet i ändringarna

Definitionen av kredit har ändrats så att den motsvarar de ändringar som företagits i konsumentskyddslagen och kreditinstitutslagen. Till kapitlet om beräkning av belåningsgraden har ett nytt avsnitt om bedömning av säkerheter fogats.

Till de specialsituationer där ett tillsynsobjekt kan avvika från begränsningarna har fogats tilläggskreditgivning som förhindrar eller korrigerar en betydande minskning av säkerhetsvärdet. Dessutom har beräkningsformelns definitioner samt de stycken som gäller värdering av intecknade pantbrev och värdering av bostadsrättsavtal och delägaravtal preciserats. 

Sammandrag av yttranden

Ett sammandrag har utarbetats över de yttranden som inkommit med anledning av föreskrifterna och anvisningarna. Sammandraget och yttrandena finns på Finansinspektionens webbplats (på finska) i anslutning till föreskrifterna och anvisningarna.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Jukka Aaltonen, riskexpert, tfn 09 183 5217 eller jukka.aaltonen(at)fiva.fi
  • Tommi Orpana, ledande riskexpert, tfn 09 183 5262 eller tommi.orpana(at)fiva.fi

Motsvarande tillsynsmeddelande på finska publicerades den 15.6.2017.