Tillsynsmeddelande 1.3.2017 – 10/2017

Ändringar i föreskrifter och anvisningar 25/2013 ”Beräkning av kapitaltäckning och stora exponeringar” i kraft 1.3.2017

​Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar om beräkning av kapitaltäckning och stora exponeringar (25/2013) har ändrats. Ändringarna träder i kraft den 1 mars 2017.

  • ​I kapitel 5.2.2 Exponeringar mot regionala och lokala myndigheter, som gäller kreditrisker enligt schablonmetoden, har till förteckningen under anvisningen i stycke 5 fogats samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster. Exponeringar mot samkommunen HRM kan behandlas som exponeringar mot staten vid beräkning av kapitalkravet för kreditrisker enligt schablonmetoden.
  • Europeiska bankmyndigheten EBA publicerade den 11 oktober 2016 riktlinjer för korrigeringar av den modifierade durationen för skuldinstrument enligt artikel 340.3 andra stycket i förordning (EU) nr 575/2013. Riktlinjerna genomförs i Finland genom att en rekommendation att iaktta EBAs riktlinjer fogas till kapitel 8: Kapitalkrav för marknadsrisk i föreskrifter och anvisningar 25/2013.
  • Europeiska bankmyndigheten EBA publicerade den 24 november riktlinjer om implicit stöd till värdepapperiseringstransaktioner. Riktlinjerna är riktade dels till den behöriga myndigheten och dels till tillsynsobjekt som originator till och anordnare av en värdepapperiseringstransaktion. Riktlinjerna genomförs i Finland genom att en rekommendation att iaktta EBAs riktlinjer fogas till kapitel 9: Kapitalkrav för värdepapperisering i föreskrifter och anvisningar 25/2013.

Närmare upplysningar lämnas av

  • riskexpert Matti Suni, matti.suni(at)fiva.fi, telefon 010 831 5259 och
  • riskexpert Juhana Virkkunen, juhana.virkkunen(at)fiva.fi, telefon 010 831 5523

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar 25/2013: Beräkning av kapitaltäckning och stora exponeringar