Tillsynsmeddelande 20.12.2016 – 87/2016

Utväxling av säkerheter för finansiella motparters OCT-derivatkontrakt blir obligatoriskt

De nya bestämmelserna om säkerheter för bilaterala OTC-derivat och annan riskhantering ingår i EU-kommissionens delegerade förordning 2016/2251 av den 15 december 2016. Genom den delegerade förordningen kompletteras bestämmelserna i artikel 11 i EMIR-förordningen (EU 648/2012). Det centrala syftet med de nya bestämmelserna är att minska motpartsrisken mellan parterna till OTC-derivatkontrakt.

Direkt tillämplig lagstiftning

Den delegerade förordningen är direkt tillämplig EU-lagstiftning. Förordningen träder i kraft den 4 januari 2017 och tillämpas enligt de tidsfrister som ingår i förordningen. I enlighet med artikel 2.8 i EMIR-förordningen gäller förordningen i synnerhet finansiella motparter, t.ex. banker, försäkringsbolag, värdepappersföretag samt investeringsfonder och alternativa investeringsfonder. Utöver finansiella motparter tillämpas förordningen även på en liten grupp icke-finansiella motparter som överskridit det så kallade tröskelvärdet.

Reformens centrala innehåll

De med tanke på användarna av OTC-derivat viktigaste reformerna är

  • skyldigheten att avtala om utväxlingen av säkerheter på det sätt som föreskrivs i förordningen
  • skyldigheten att avtala om de säkerheter som används innan nya OTC-derivatkontrakt ingås
  • skyldigheten att använda sådana säkerheter som föreskrivs i förordningen samt
  • skyldigheten att förvalta riskerna i anknytning till OTC-derivat och säkerheterna för dem enligt den delegerade förordningen.

Omfattande skyldighet att utväxla säkerheter

I den delegerade förordningen uppdelas säkerheter i tilläggsmarginalsäkerheter och initiala maginalsäkerheter. Skyldigheten att utväxla tilläggsmarginalsäkerheter gäller i huvudsak alla OTC-derivatkontrakt mellan finansiella motparter. Denna skyldighet tillämpas på OTC-derivatkontrakt som ingåtts den 1 mars 2017 eller därefter. Skyldigheten tillämpas redan i februari på ett litet antal finansiella motparter som ingår ett mycket stort antal OTC-derivatkontrakt. I praktiken är dessa närmast internationella banker.

Skyldigheten att utväxla initiala marginalsäkerheter stegvis i kraft

Stora aktörer med OTC-derivatkontrakt överskridande 8 miljarder euro, räknat enligt bruttobeloppet på nominella värden, kommer även att vara skyldiga att utväxla initiala marginalsäkerheter. Denna skyldighet tillämpas stegvis enligt totalbeloppet på kontrakt så att de första motparterna kommer att täckas av utväxlingsskyldigheten i februari 2017 och de sista den 1 september 2017.

Tilläggstid för aktie- och aktieindexderivat samt OTC-derivat inom grupper

För OTC-aktie- och OTC-aktieindexderivatens del tillämpas skyldigheten att utväxla säkerheter först i början av 2020. Därtill tillämpas en övergångsperiod på sex månader fram till den 4 juli på transaktioner inom grupper enligt artikel 3 i EMIR-förordningen i fråga om grupper enligt artikel 2 punkt 16 i EMIR-förordningen. 

Undantag för OTC-derivat inom grupper

Skyldigheten att utväxla säkerheter tillämpas inte på sådana OTC-derivatkontrakt mellan två motparter som hör till samma grupp i samma medlemsstat enligt artikel 3 i EMIR-förordningen som även uppfyller kraven enligt artikel 11 punkt 5 i EMIR-förordningen. Det är dessutom möjligt för motparter som tillhör samma grupp och ligger i olika medlemsstater att ansöka om undantag i enlighet med artikel 11 i EMIR-förordningen. Utöver den nu publicerade förordningen finns det närmare bestämmelser om ansökan av undantag i den delegerade förordningen 149/2013.

Närmare upplysningar lämnas av

Arja Voipio, ledande infrastrukturexpert, arja.voipio(at)finanssivalvonta.fi eller 010 831 5224.