Valvottavatiedote 20.12.2016 – 87/2016

Finanssisektorin vastapuolten OTC-johdannaissopimusten vakuuksien vaihto muuttuu pakolliseksi

Uudet kahdenkeskisten OTC-johdannaisten vakuuksia ja muuta riskienhallintaa koskevat säännökset sisältyvät 15.12.2016 julkaistuun EU-komission delegoituun asetukseen 2016/2251. Delegoidulla asetuksella täsmennetään EMIR-asetuksen EU 648/2012 11 artiklan säännöksiä. Uusien säännösten keskeinen tarkoitus on vähentää OTC-johdannaisten osapuolten keskinäistä vastapuoliriskiä.

Suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä

Delegoitu asetus on osa suoraan sovellettavaa EU-lainsäädäntöä. Asetus tulee voimaan 4.1.2017 ja sitä sovelletaan asetukseen sisältyvien määräaikojen mukaisesti. Asetus koskee erityisesti finanssisektorin vastapuolia kuten pankkeja, vakuutusyhtiöitä, sijoituspalveluyrityksiä sekä sijoitus- ja vaihtoehtoisrahastoja EMIR-asetuksen 2 artiklan 8 kohdan mukaisesti. Finanssivastapuolten lisäksi asetusta sovelletaan myös pieneen joukkoon ns. kynnysarvon ylittäneitä finanssisektorin ulkopuolisia vastapuolia.

Uudistuksen keskeinen sisältö

OTC-johdannaisten käyttäjien kannalta keskeiset uudistukset ovat

  • velvollisuus sopia asetuksessa säädetyllä tavalla vakuuksien vaihtamisesta 
  • velvollisuus sopia käytettävästä vakuusmateriaalista ennen uusien OTC-johdannaissopimusten solmimista
  • velvollisuus käyttää asetuksessa säädettyä vakuusmateriaalia sekä
  • velvollisuus hallita OTC-johdannaisiin ja niille annettuihin vakuuksiin liittyviä riskejä delegoidussa asetuksessa säädetyn mukaisesti.

Kattava vakuuksienvaihtovelvollisuus

Delegoidussa asetuksessa vakuudet jaetaan vaihtuviin vakuuksiin ja alkuvakuuksiin. Vaihtuvien vakuuksien vaihtamisvelvollisuus koskee pääosin kaikkia finanssisektorin vastapuolten keskinäisiä OTC-johdannaissopimuksia. Tätä velvollisuutta sovelletaan 1.3.2017 tai sen jälkeen solmittuihin OTC-johdannaissopimuksiin. Velvollisuutta sovelletaan jo helmikuussa pieneen joukkoon erittäin paljon OTC-johdannaissopimuksia tekeviä finanssivastapuolia. Ne ovat käytännössä lähinnä kansainvälisiä pankkeja.

Alkuvakuuksien vaihtovelvollisuus asteittain voimaan

Isoille toimijoille, joilla on bruttonimellisarvoista laskettuna yli 8 miljardin euron OTC-johdannaissopimukset, tulee lisäksi velvollisuus vaihtaa alkuvakuuksia. Tätä velvollisuutta sovelletaan asteittain sopimusten kokonaismäärän perusteella niin, että ensimmäiset vastapuolet tulevat vaihtovelvollisuuden piiriin helmikuussa 2017 ja viimeiset 1.9.2020.

Osake- ja osakeindeksijohdannaisille sekä konsernin sisäisille OTC-johdannaisille lisäaikaa

OTC-osake- ja OTC-osakeindeksijohdannaisten osalta vakuuksienvaihtovelvollisuutta sovelletaan vasta vuoden 2020 alusta. Lisäksi EMIR-asetuksen 2 artiklan 16-kohdan mukaisten konsernien EMIR-asetuksen 3 artiklan mukaisiin konsernin sisäisiin transaktioihin sovelletaan vakuuksienvaihtovelvoitetta 4.6.2017 alkaen. 

Vapautuksia konsernin sisäisille OTC-johdannaisille

Vakuuksien vaihtovelvollisuutta ei sovelleta niihin kahden samaan konserniin kuuluvan samassa jäsenvaltiossa sijaitsevan vastapuolen keskinäisiin EMIR-asetuksen 3 artiklan mukaisiin OTC-johdannaissopimuksiin, jotka täyttävät myös EMIR-asetuksen 11 artiklan 5-kohdan mukaiset vaatimukset. Samaan konserniin kuuluvien eri jäsenvaltioissa sijaitsevien vastapuolten on lisäksi mahdollista hakea vapautusta EMIR-asetuksen 11 artiklan mukaisesti. Vapautuksen hakemisesta on säädetty tarkemmin nyt julkaistun asetuksen lisäksi delegoidussa asetuksessa 149/2013.

Lisätietoja antaa

Arja Voipio, johtava infrastruktuuriasiantuntija, arja.voipio(at)finanssivalvonta.fi tai 010 831 5224.