Tillsynsmeddelande 22.6.2016 – 42/2016

Utredning om tillgången på och prissättningen av grundläggande banktjänster – Finansinspektionen är bekymrad över att tillgången till banktjänster är ojämlik

​I sin årliga utredning om grundläggande banktjänster konstaterar Finansinspektionen att tillgången till grundläggande banktjänster i huvudsak fortfarande är god, men att ett minskat antal bankkontor för privatkunder och ett reducerat tjänsteutbud har lett till att utbudet av banktjänster lokalt sett har minskat ytterligare i en del av landet.

​Finansinspektionen är bekymrad över att tillgången på banktjänster och prissättningen av dem inte är jämlik med tanke på kunder som inte klarar av att använda webbanken och betalkort. Som en följd av ett minskat antal bankkontor kan sådana kundgrupper inte sköta sina bankärenden lika enkelt och kostnadseffektivt som andra kunder.

Antalet kontor för privatkunder har minskat och antalet mobila tjänster har ökat

Många banker har minskat antalet kontor för privatkunder och reducerat de tjänster som tillhandahålls samt ökat andelen webb- och mobiltjänster. Banktjänsternas prissättningsstruktur har också ändrats. Ändringarna innebär i praktiken att kundens erfarenheter av tillgången på banktjänster och prissättningen av dem har kunnat bli bättre eller sämre beroende på kundens förmåga och vana att sköta sina ärenden, bosättningsorten och den bank eller bankgrupp som han eller hon använder.

Den nya regleringen om betalkonto medför ändringar

Den nya regleringen om betalkonto, som träder i kraft ännu innevarande år, kommer att ändra utbudet av grundläggande banktjänster. En betydande ändring är att nätbankstjänsterna inkluderas i de tjänster som ska ingå i s.k. betalkonton med grundläggande funktioner. Finansinspektionen kommer att följa upp speciellt de banktjänster som tillhandahålls för kunder som har betalkonton med grundläggande funktioner.

Enligt Finansinspektionen är det viktigt att

  • kunder som inte klarar av att använda nätbank och betalkort erbjuds en entydig och enkel tjänstehelhet till skäliga kostnader jämfört med de avgifter som debiteras övriga kunder
  • kunder som bor långt borta från bankens kontorstjänster eller som inte klarar av eller har möjlighet att använda nät- eller mobilbankstjänster ska särskilt handledas i valet av ändamålsenliga tjänster. I anslutning till detta bör man även utreda eventuella fullmaktsförfaranden för äldre och personer med funktionsnedsättning
  • användargränssnitten för nät- och mobilbankstjänster bör vara så enkla att även personer med funktionsnedsättning och som är ovana att använda nättjänster ska ha möjlighet och tilltro till att använda dem.

Finansinspektionen överlämnade sin utredning om tillgången på och prissättningen av grundläggande banktjänster till riksdagens bankfullmäktige den 8 juni 2016. Uppgifterna i utredningen grundade sig i huvudsak på den enkät om banktjänster som genomfördes i mars innevarande år.

Närmare upplysningar lämnas av

  • byråchef Timo Peltonen, telefon 010 831 5551
  • avdelningschef Jarmo Parkkonen, telefon 010 831 5255.


Motsvarande tillsynsmeddelande på finska publicerades den 10.6.2016.