Tillsynsmeddelande 19.9.2016 – 63/2016

Nationella specifikationer till Solvens II-rapporterna

Bestämmelser om de tabeller som ska användas i Solvens II-rapporteringen till Finansinspektionen finns i kommissionens genomförandeförordningar 2015/2450 och 2015/2452. I förordningarna nämns några detaljer, i fråga om vilka blanketternas ifyllningsanvisningar kan preciseras på nationell nivå. Finansinspektionen har gjort följande nationella specifikationer.

​Blankett S.21.03 om fördelning av teckningsrisker

I blankett S.21.03 rapporteras uppgifter om fördelningen av teckningsrisker inom skadeförsäkring per försäkringsbelopp på årsnivå. Rapporteringen sker per försäkringsgren så att rapporteringen av vissa försäkringsgrenar är obligatorisk för alla EES-länder, medan beslut om skyldigheten att rapportera andra försäkringsgrenar kan fattas på nationell nivå.

Finansinspektionen har beslutat att finländska skadeförsäkringsbolag ska rapportera om fördelningen av teckningsrisker per försäkringsbelopp, förutom för de försäkringsgrenar som det är obligatoriskt att rapportera för EES-länderna, även nationellt för följande försäkringsgrenar

  • Allmän ansvarsförsäkring (försäkringsgren 8)
  • Försäkring mot ekonomiska förluster av olika slag (försäkringsgren 12).

Rapporteringen gäller endast direktförsäkring.

Andra tabeller

Förordningarna hänvisar till att de nationella tillsynsmyndigheterna även har rätt att meddela eventuella tilläggsspecifikationer i fråga om tabellerna S.16.01, S. 19.01, S.20.01, S.21.01, S.21.03, S.29.03, S.30.1, S.30.02 och S.30.03. Finansinspektionen fastställer inte i detta skede några andra förfaranden som avviker från förordningens standardförfaranden för dessa blanketter.

Exempelvis i fråga om blanketterna S.16.01, S. 19.01, S.20.01, S.21.01 och S.29.03 kan bolaget självt välja om det specificerar utbetalda ersättningar och ersättningsansvar på skadeårsbasis eller vid tidpunkten för avtalets ingående. Valet görs för varje enskild försäkringsgren beroende på hur bolaget hanterar försäkringsgrenen. Det valda rapporteringssättet ska följas systematiskt. Finansinspektionen bedömer att bolagen i huvudsak kommer att använda en indelning som grundar sig på skadeåret i sin rapportering.

Finansinspektionen gör i detta skede heller inga tilläggsspecifikationer som gäller definitionen av antal skador (S.20.01), fördelningsintervall (S.21.01 och S.21.03) eller återförsäkringsskyddets rapporteringsvaluta (S.30.01, S.30.02 och S.30.03).

Närmare upplysningar lämnas av

ledande matematiker Pirkko Welin-Siikaluoma, telefon 010 831 55 33.