Valvottavatiedote 19.9.2016 – 63/2016

Solvenssi II -raportteihin liittyvät kansalliset määrittelyt

Solvenssi II -tietojen toimittamisessa Finanssivalvonnalle käytettävistä taulukoista säädetään komission täytäntöönpanoasetuksilla 2015/2450 ja 2015/2452. Asetuksissa mainitaan joitakin yksityiskohtia, joiden osalta taulukoiden täyttöohjeita voidaan täsmentää kansallisella tasolla. Finanssivalvonta on tehnyt seuraavat kansalliset määrittelyt.

​Vahinkovakuutusriskien jakaumaa  koskeva taulukko S.21.03

Taulukolla S.21.03 raportoidaan vahinkovakuutusriskien vakuutusmääräjakaumia vuositasolla. Tiedot raportoidaan vakuutuslajeittain siten, että joidenkin vakuutuslajien raportointi on pakollista kaikille ETA-maille ja joidenkin vakuutuslajien raportointivelvollisuudesta päätetään kansallisella tasolla.

Finanssivalvonta on päättänyt, että ETA-maille pakollisten vakuutuslajien lisäksi suomalaiset vahinkovakuutusyhtiöt raportoivat kansallisesti vakuutusmääräjakaumat seuraavista vakuutuslajeista

  • Yleinen vastuuvakuutus (vakuutuslaji 8)
  • Vakuutus muiden taloudellisten menetysten varalta (vakuutuslaji 12).

Raportointi koskee vain ensivakuutusta.

Muut asetuksissa mainitut taulukot

Asetuksissa viitataan mahdollisiin kansallisen valvojan esittämiin lisämäärityksiin myös taulukoiden S.16.01, S. 19.01, S.20.01, S.21.01, S.21.03, S.29.03, S.30.1, S.30.02 ja S.30.03 kohdalla. Finanssivalvonta ei tässä vaiheessa määritä näiden taulukoiden osalta muita asetuksen oletusmenettelyistä poikkeavia menettelyjä.

Esimerkiksi taulukoissa S.16.01, S. 19.01, S.20.01, S.21.01 ja S.29.03 yhtiö voi itse valita eritteleekö se maksetut korvaukset ja korvausvastuun vahingon sattumisvuoden vai vakuutussopimusvuoden mukaan. Valinta tehdään kullekin vakuutuslajille erikseen riippuen siitä, miten yhtiö hallinnoi kyseistä vakuutuslajia. Valittua raportointitapaa tulee noudattaa johdonmukaisesti. Finanssivalvonta arvioi, että valvottavat tulevat käyttämään raportoinnissaan pääsääntöisesti vahingon sattumisvuoteen perustuvaa jaottelua.

Finanssivalvonta ei tässä vaiheessa myöskään tee vahinkojen lukumäärän määritelmää (S.20.01), jakaumien luokitusta (S.21.01 ja S.21.03) tai jälleenvakuutussuojan raportointivaluuttaa (S.30.01, S.30.02 ja S.30.03) koskevia lisämäärityksiä.

Lisätietoja antaa

johtava matemaatikko Pirkko Welin-Siikaluoma, puhelin 010 831 5533.