Tillsynsmeddelande 1.6.2016 – 39/2016

Rapportering av finansiell information (FINREP) fr.o.m. rapporteringstidpunkten 30.6.2016

FINREP-rapportering på solo-nivå för kreditinstitut, kreditföretag och filialer

FINREP-rapporteringens omfattning på solo-nivå kommer att ändra fr.o.m. den rapporteringstidpunkt som infaller den 30 juni 2016. Ändringarna bygger på ECB:s förordning 2015/534.

De F-tabeller som ska rapporteras fr.o.m. den 30 juni 2016 framgår av den bifogade excel-tabellen. Filialernas rapporteringsomfattning är beroende av både balansräkningens storlek och hemorten för den bank som inrättat filialen.

Skyldigheten att rapportera FA- och FT-tabeller upphör för kreditinstitut fr.o.m. den rapporterings-tidpunkt som infaller den 30 juni 2016.

De nuvarande posterna för de enskilda rapportörernas nationella uppgifter tas bort från FINREP-blanketterna fr.o.m. rapporteringstidpunkten 30 juni 2016.

Anvisningar för hur posterna ska rapporteras i fortsättningen finns i bilagan.

På koncernnivå görs inga ändringar i FINREP-rapporteringen i detta sammanhang.

Rapporteringsprogrammet publiceras i distributionstjänsten Jakelu i juni 2016.

Närmare upplysningar lämnas av

analytiker Sinikka Taskinen, telefon 010 831 5239, e-post sinikka.taskinen(at)fiva.fi

Bilagor

  • Tabell om FINREP-rapporteringens omfattning på solonivå (excel)
  •  Rapportering av nationella uppgifter (Finns endast på finska och på engelska, pdf)

Värdepappersföretag, fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM)

Rapporteringen fortsätter såsom hittills i CSV-format. Rapporteringen består av samma FINREP-(nationella)/F-tabeller som tidigare utan den tidigare indelningen i Finland/utlandet och av några bilagetabeller (FA och FT).

Rapporteringsprogrammets slutliga tabellmodeller och rapportens namn publiceras i distributions-tjänsten Jakelu i juni 2016.

Efter att föreskrifter och anvisningar 2/2016 (Bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse inom finanssektorn) trädde i kraft den 29 mars 2016, ska värdepappersföretag redovisa koncernbidrag i resultaträkningsposten "bokslutsdispositioner" från rapporteringstidpunkten 31 mars 2016 (Kapitel 11, stycke 143 i föreskriften).

Närmare upplysningar lämnas av

analytiker Per Rostedt, telefon 010 831 5232, e-post per.rostedt(at)fiva.fi

Bilaga

  • Omfattningen över rapportering av FINREP och FA/FT tabeller på solo- och konsolideringsnivå (excel)