Tillsynsmeddelande 29.3.2016 – 20/2016

Kommissionens genomförandeförordning vad gäller ytterligare övervakningsmått för kreditinstitutens likviditetsrapportering har godkänts den 1 mars 2016

Europeiska kommissionen har den 1 mars 2016 antagit en förordning (EU) 2016/313 om den tekniska genomförandestandarden (ITS) vad gäller ytterligare övervakningsmått för likviditetsrapportering (AMM). Förordningen har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning (OJ) den 5 mars 2016. Rapporteringsskyldigheterna enligt standarden gäller kreditinstitut.

Från förordningen har utelämnats tabell C 66.00, som gäller maturitetsklasser och som var med i Europeiska bankmyndighetens (EBA) slutliga ITS-utkast, eftersom kommissionen ansåg att den nytta som fås av det obligatoriska anmälandet av maturitetsklasserna inte är i rätt proportion till den extra regleringsbörda som detta orsakar. Kommissionen har bett EBA uppdatera maturitetstabellen så fort som möjligt så att den ska motsvara den rapportering som avses i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 när det gäller likviditetstäckningskravet för kreditinstitut och sända den till kommissionen för godkännande. Före anmälan av maturitetsklasser enligt ITS kan tillsynsmyndigheter förutsätta extra nationell rapportering om maturitetsklasser.

Den första rapporteringstidpunkten för ytterligare övervakningsmått för likviditetsrapportering är den 30 april 2016 gällande de institut som rapporterar månatligen. Institut som uppfyller alla krav enligt artikel 1.2 i förordningen kan rapportera sina uppgifter kvartalsvis, och då är den första rapporteringstidpunkten den 30 juni 2016. Under de sex första månaderna är rapporteringsdröjsmålet gällande månatliga rapporter 30 kalenderdagar i stället för 15 kalenderdagar. Den normala perioden på sex månader mellan publiceringen av en förordning och inledandet av den rapportering som förordningen förutsätter tillämpas inte den här gången, eftersom rapporteringskraven har varit allmänt kända sedan januari 2014, och de har inte nämnvärt ändrats under processen från de krav som EBA föreslagit. Perioden på sex månader mellan godkännandet av en förordning och dess genomförande är avsedd att gälla rapportering som instituten inte har kunnat förbereda sig på.

Rapporteringsprogrammet kan laddas ner från Jakelu distributionstjänsten under april månad.

Finansinspektionens M-rapportering fortsätter tillsvidare normalt.

Kommissionens genomförandeförordning (pdf)

Närmare upplysningar

Riskexpert Tomi Halme, telefon 010 831 5233 eller tomi.halme(at)fiva.fi