Tillsynsmeddelande 22.6.2016 – 43/2016

Inexakthet i COREP-rapporteringen av delårs- och årsöverskott

​Finansinspektionen har i sitt tillsynsarbete observerat inexakthet i några tillsynsobjekts COREP-rapportering.

Inräkning av delårs- eller årsöverskott i kärnprimärkapitalet i COREP-rapporteringen är tillåtet först när bolaget genom ett formellt beslut (vanligen vid bolagsstämman) har fastställt den slutliga vinsten eller förlusten för redovisningsperioden. Alternativt kan bolaget med Finansinspektionens förhandstillstånd inräkna delårs- och årsöverskott i kärnprimärkapitalet före ett formellt beslut har fattats om saken. Anvisningar för tillståndsförfarandet finns på Finansinspektionens webbplats.

​För kreditinstitut under Europeiska centralbankens (ECB) direkta tillsyn beviljas tillståndet av ECB.

Om bolaget vid tidpunkten för COREP-rapporteringen ännu inte har fattat ett formellt beslut om den slutliga vinsten för redovisningsperioden eller inte har Finansinspektionens förhandstillstånd till inräkning av vinsten i kärnprimärkapitalet, ska värdet vara noll på rad 150 Vinst eller förlust som godtas i C01-blanketten för COREP-rapporteringen. Värdet på rad 150 är summan av värdena på raderna 160 och 170. På rad 160 Vinst eller förlust som kan hänföras till moderföretagets ägare rapporteras det rapporteringsskyldiga bolagets vinst eller förlust i sin helhet. På rad 170 Ej godtagbar del av delårs- eller årsöverskottet rapporteras den del av vinsten på rad 160 som negativ vinst (med minustecken) för vilken inget tillstånd finns för inräkning i kärnprimärkapitalet. På rad 150 Vinst eller förlust som godtas kvarstår endast den del av räkenskapsperiodens vinst som enligt reglerna får inräknas i kärnprimärkapitalet. På konsoliderad nivå används vid behov raderna 230 Minoritetsintressen som får ingå i kärnprimärkapitalet och 240 Övergångsjusteringar på grund av ytterligare minoritetsintressen.

Lägg märke till att delårs- eller årsunderskottet alltid omedelbart ska dras av från kärnprimärkapitalet.

Tillsynsobjekten bör se till att COREP-rapporteringen är korrekt.

Ytterligare upplysningar lämnas av

Per Rostedt, e-post per.rostedt(at)fiva.fi