Tillsynsmeddelande 19.5.2016 – 33/2016

Föreskrifter och anvisningar om koncessioner för kreditinstitut samt anmälningar om finländska kreditinstituts verksamhet utomlands och utländska kreditinstituts verksamhet i Finland träder i kraft 1.7.2016

Finansinspektionen har den 28 april 2016 utfärdat föreskrifter och anvisningar x/2016 om koncessioner för kreditinstitut samt anmälningar om finländska kreditinstituts verksamhet utomlands och utländska kreditinstituts verksamhet i Finland. Föreskrifterna och anvisningarna tillämpas när koncession söks för kreditinstitutsverksamhet och för centralinstitut för en sammanslutning av inlåningsbanker. Föreskrifterna och anvisningarna tillämpas även på utländska EES-kreditinstituts filialetablering i Finland och på anmälningsförfarandet när EES-kreditinstitut tillhandahåller tjänster i Finland utan att etablera en filial här och på anmälningsförfarandet när tredjeländers kreditinstitut öppnar representationer i Finland. Dessutom tillämpas föreskrifterna och anvisningarna på kreditinstitut med koncession i Finland och centralinstitut för en sammanslutning av inlåningsbanker samt utländska EES-kreditinstituts och tredjeländers kreditinstituts filialer, om det har skett väsentliga förändringar i de uppgifter som gäller förutsättningarna för beviljande av koncession eller filialanmälan efter att koncessionen beviljades eller anmälan gjordes till Finansinspektionen.

Innehållet i reformen

Genom föreskrifterna och anvisningar upphävs och ändras kapitel 5 Koncession för kreditinstitut i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 3/2014 så att det börjar motsvara den gällande regleringen. Till föreskrifterna och anvisningarna har fogats anmälningar om kreditinstituts utlandsverksamhet (notifikationer).

Föreskrifternas och anvisningarnas ikraftträdande

Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 1 juli 2016.

Sammandrag av yttranden

Ett sammandrag har utarbetats över de yttranden som inkommit med anledning av föreskrifterna och anvisningarna. Sammandraget och yttrandena finns på Finansinspektionens webbplats (på finska) i anslutning till föreskrifterna och anvisningarna.

Upphävda föreskrifter

När föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft upphäver de följande föreskrift och anvisning av Finansinspektionen:

Föreskrifter och anvisningar 3/2014 Verksamhetstillstånd, registreringar och anmälningar kapitel 5 Koncession för kreditinstitut

Närmare upplysningar

Närmare upplysningar om föreskrifterna och anvisningarna lämnas av institutsansvarig Pauli Lundén, telefon 010 831 5320, e-post pauli.lunden(at)fiva.fi.

Bilagor

Föreskrifter och anvisningar 3/2016 (pdf)