Tillsynsmeddelande 29.2.2016 – 15/2016

Föreskrifter och anvisningar om verksamhet för hanteringen av risken för arbetsoförmåga i arbetspensionsförsäkringsbolag träder i kraft 1.3.2016

Finansinspektionen har den 29 februari 2016 meddelat anvisningar om åtgärder för hanteringen av risken för arbetsoförmåga och därtill hörande rapporteringsföreskrifter för arbetspensionsförsäkringsbolag samt gjort ändringar i vissa andra föreskrifter och anvisningar med anledning av detta.

Föreskrifternas och anvisningarnas innehåll och mål

I avsikt att förenhetliga verksamhetsförfarandena och med beaktande av Finansinspektionens lagstadgade uppgifter samt att arbetspensionstillgångarna används i konkurrenssyfte anser Finansinspektionen det vara nödvändigt att meddela allmänna anvisningar och rapporteringsföreskrifter om hanteringen av risken för arbetsoförmåga. Syftet med föreskrifterna och anvisningarna är att förbättra tillsynen över arbetspensionsförsäkringsbolagens verksamhet, konkurrens och medelsanvändning samt att främja verksamhetens konkurrensneutralitet.

Anvisningarna innehåller de förfaranden som Finansinspektionen rekommenderar att arbetspensionsbolagen ska följa när de tillhandahåller tjänster för hanteringen av risken för arbetsoförmåga.

Med anledning av anvisningarna ändras terminologin och upphävs styckena om kostnader för verksamhet för upprätthållande av arbetsförmågan i föreskrifter och anvisningar 14/2012 om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse i arbetspensionsförsäkringsbolag. Föreskrifter och anvisningar 1/2011 och 4/2015 om rapportering ändras i fråga om åtgärderna för hantering av risken för arbetsoförmåga.

Ändringarna i föreskrifter och anvisningar 14/2012 publiceras i mitten av mars samtidigt med ändringarna till följd av den reviderade bokföringslagen. Tidpunkten för publiceringen av rapporteringsblankett VO08 i anslutning till föreskrifter och anvisningar 1/2011 meddelas senare med ett meddelande i distributionstjänsten, efter att blanketten har publicerats i rapporteringsprogrammet.

Föreskrifterna och anvisningarna ikraftträdande

Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 1 mars 2016.

Tillsyn

Anvisningarna grundar sig på observationer som gjorts i samband med inspektion och responsen med anledning av dem. I sin tillsyn fäster Finansinspektionen speciell uppmärksamhet vid de avtal som arbetspensionsförsäkringsbolagen ingår efter given respons och vid andra utlovade insatser som syftar till att hantera risken för arbetsoförmåga samt vid de metoder med vilka arbetspensionsförsäkringsbolagen konkurrenssätts och bedömer dem utifrån dessa anvisningar.

Finansinspektionen lämnade år 2010 ett förslag till reglering av arbetshälsoverksamheten till social- och hälsovårds-ministeriet. På våren 2014 beslutade Finansinspektionen att inkludera en temagranskning av arbetshälsan i sin inspektionsplan. Inspektionen genomfördes med samma innehåll i alla arbetspensionsförsäkringsbolag. Inspektionen färdigställdes på sommaren 2015 och resultaten publicerades i september 2015. Som ett sammandrag av inspektionen kan det konstateras att arbetspensionsförsäkringsbolagens verksamhetsmodeller inte var enhetliga.

Yttranden

Med anledningen av föreskrifterna och anvisningarna har Finansinspektionen gett respons på yttrandena. Responsen på yttrandena och erhållna yttranden finns till påseende i Finansinspektionens webbtjänst i anslutning till föreskrifter och anvisningar.

Närmare upplysningar lämnas av

  • ledningens rådgivare Erkki Rajaniemi, telefon 010 831 5263, e-post erkki.rajaniemi(at)fiva.fi
  • ledande matematiker Tarja Taipalus, telefon 010 831 5266, e-post tarja.taipalus(at)fiva.fi.

Bilagor