Tillsynsmeddelande 3.11.2016 – 71/2016

Föreskrifter och anvisningar 7/2016 "Anvisningar för en sund ersättningspolicy och upplysningskrav"

​Finansinspektionen har den 30 augusti 2016 meddelat anvisningar och föreskrifter för en sund ersättningspolicy och upplysningskrav.

Föreskrifterna och anvisningarna innehåll

Genom föreskrifterna och anvisningarna för en sund ersättningspolicy och upplysningskrav sätter Finansinspektionen nationellt i kraft Europeiska bankmyndighetens (EBA) riktlinjer (EBA/GL/2015/22, Guidelines on sound remuneration policies under Articles 74(3) and 75(2) of Directive 2013/36/EU and disclosures under Article 450 of Regulation (EU) No 575/2013).

Föreskrifterna och anvisningarna preciserar tolkningen av bestämmelserna om ersättningar i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU, som tagits in i kapitel 8 i Finlands kreditinstitutslag. EBAs nya riktlinjer om ersättningar ersätter dess föregångares CEBS gamla riktlinjer om ersättningspolitik och ersättningspraxis från år 2010. Genom de nya riktlinjerna har EBA strävat efter att förenhetliga tillämpningen av ersättningsbestämmelserna i de olika medlemsländerna.

Föreskrifterna och anvisningarna riktar sig till kreditinstitut och värdepappersföretag både då det gäller enskilda institut och underkonsoliderings- och konsolideringsgrupper.

EBAs riktlinjer om ersättningar tar inte ställning till tillämpningen av proportionalitetsprincipen i fråga om ersättningar. I enlighet med tillsynsmeddelandet 64/2015 kommer utgångspunkten för Finansinspektionens tillsynsverksamhet alltjämt att vara att tillsynsobjektet kan låta bli att tillämpa 8 kap. 9, 11 och 12 § i kreditinstitutslagen på de ersättningstagare vars rörliga ersättning per år inte överstiger 50 000 euro. I ersättningssystemet ska man alltjämt motivera och dokumentera införandet av en viss tillämpningsgräns och valet av de personer som begränsningarna gäller.

Föreskrifternas ikraftträdande

Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft 1.1.2017.

Närmare upplysningar lämnas av

  • institutsansvarig Sirpa Näkyvä, telefon 010 831 5359, sirpa.nakyva(at)fiva.fi och
  • institutsansvarig Arto Sukula, telefon 010 831 5216, arto.sukula(at)fiva.fi.

Bilagor