Valvottavatiedote 3.11.2016 – 71/2016

Määräykset ja ohjeet 7/2016 ”Ohjeet moitteettomista palkitsemisjärjestelmistä sekä palkitsemiseen liittyvistä tiedonantovelvollisuuksista”

​Finanssivalvonta on antanut 30.8.2016 ohjeet ja määräykset moitteettomista palkitsemisjärjestelmistä sekä palkitsemiseen liittyvistä tiedonantovelvollisuuksista.

Määräysten ja ohjeiden sisältö

Finanssivalvonnan määräyksillä ja ohjeilla moitteettomista palkitsemisjärjestelmistä sekä palkitsemiseen liittyvistä tiedonantovelvollisuuksista saatetaan kansallisesti voimaan Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) antamat ohjeet (EBA/GL/2015/22, Guidelines on sound remuneration policies under Articles 74(3) and 75(2) of Directive 2013/36/EU and disclosures under Article 450 of Regulation (EU) No 575/2013).

Määräykset ja ohjeet tarkentavat Suomessa luottolaitostoiminnasta annetun lain 8 lukuun otettujen, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU palkitsemista koskevien säännösten tulkintaa. EBAn uudet palkitsemista koskevat ohjeet korvaavat sen edeltäjän, CEBSn vanhentuneet, vuonna 2010 antamat ohjeet palkitsemisperiaatteista ja – käytännöistä. Uusilla ohjeilla EBA on pyrkinyt yhtenäistämään palkitsemiseen liittyvien säännösten soveltamista eri jäsenmaissa.

Määräykset ja ohjeet kohdistuvat luottolaitoksiin ja sijoituspalveluyrityksiin yksittäisen laitoksen tasolla sekä alakonsolidointi- ja konsolidointiryhmien tasolla.

EBAn palkitsemisohjeissa ei oteta kantaa suhteellisuusperiaatteen soveltamiseen palkitsemisessa.  Valvottavatiedotteen 64/2015 mukaisesti Finanssivalvonta lähtee valvonnassaan edelleen siitä, että valvottava voi jättää soveltamatta LLL 8 luvun 9, 11 ja 12 §:ien säännöksiä niihin palkkionsaajiin, joiden muuttuva palkkio yhden vuoden ansaintajaksolta ei ylitä 50 000 euroa. Palkitsemisjärjestelmässä tulisi edelleen perustella ja dokumentoida valitun soveltamisrajan käyttö ja ne henkilöt, joita rajaukset koskevat.

Määräysten voimaantulo

Määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 1.1.2017.

Lisätietoja antavat

  • vastuuvalvoja Sirpa Näkyvä, puhelin 010 831 5359, sirpa.nakyva(at)finanssivalvonta.fi ja
  • vastuuvalvoja Arto Sukula, puhelin 010 831 5216, arto.sukula(at)finanssivalvonta.fi.

Liitteet