Tillsynsmeddelande 16.9.2016 – 62/2016

Finansinspektionens tillsynsavgifter för år 2016

Finansinspektionens direktion fastställde tillsynsavgifterna för år 2016 den 30 augusti 2016. Fakturorna förfaller till betalning den 14 oktober 2016. Avgifterna fastställs enligt lagen om tillsynsavgift till Finansinspektionen (879/2008). Lagtexten är tillgänglig i Statens Författningsdata Finlex på http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2008/20080879.

​Upplysningar:

invoicing(at)bof.fi