Tillsynsmeddelande 4.5.2016 – 32/2016

Fastställelse av pensionsanstalternas stadgeändringar år 2016

Lagstiftningen om arbetspensionssystemet har reviderats. Lagändringarna som ansluter sig till pensionsreformen träder i kraft den 1 januari 2017. Pensionsreformen medför ett behov av att ändra stadgarna i ett flertal pensionsanstalter. På grund av det stora antalet ansökningar väntas det ta längre tid än normalt för Finansinspektionen att handlägga pensionsanstalternas stadgeändringar i slutet av 2016 och i början av 2017. Med tanke på en smidig handläggning bör sökanden fästa särskild uppmärksamhet vid att ansökan om fastställelse av stadgeändring är väl upprättad och särskilt till motiveringarna i ansökan. Till ansökan ska fogas motiveringar till stadgeändringen, stadgarna i sin helhet sådana som de lyder efter ändringarna samt de handlingar som förutsätts enligt 1 § i förordningen om pensionsstiftelser (1778/1995) eller 1 § i förordningen om försäkringskassor (1665/1992).

​Stadgeändringen träder i kraft fr.o.m. den dag när Finansinspektionen fattar beslut om att fastställa stadgeändringen. Stadgeändringen kan emellertid fastställas att träda i kraft tidigast från den dag när ansökan har anlänt till Finansinspektionen, i detta fall dock tidigast fr.o.m. den 1 januari 2017. I ansökan ska det uppges om man vill att stadgeändringen träder i kraft fr.o.m. ett bestämt datum. Ansökan kan således inlämnas till Finansinspektionen redan på hösten 2016, och stadgeändringen kan fastställas att träda i kraft fr.o.m. den 1 januari 2017. Finansinspektionen behandlar ansökningarna i den ordning de inkommer. Finansinspektionen ber pensionsanstalterna beakta det ovan nämnda och att lämna in sina ansökningar om fastställelse av stadgeändringar i ett så tidigt skede som möjligt, så att de hinner fastställas i tillräckligt god tid.

Närmare upplysningar lämnas av

biträdande jurist Tiia Hartikainen, telefon 010 831 5522, tiia.hartikainen(at)finanssivalvonta.fi