Tillsynsmeddelande 7.4.2016 – 22/2016

ECB har publicerat en förordning och anvisning om tillämpning av myndigheternas alternativ och handlingsutrymme i anslutning till tillsynsreglerna

Europeiska centralbanken (ECB) har konstaterat att alternativ som innehåller nationellt handlingsutrymme utgör ett betydande hinder för enhetliga konkurrensförutsättningar vid tillhandahållandet av finansiella tjänster. Av denna orsak har ECB den 24 mars 2016 publicerat en förordning och en anvisning om hur myndigheternas alternativ och handlingsutrymme i anslutning till tillsynsreglerna ska tillämpas på kreditinstitut som står under ECB:s direkta tillsyn.

I ECB:s förordning bestäms om alternativ och handlingsutrymme som tilldelats de behöriga myndigheterna. Förordningen är direkt tillämplig lagstiftning för kreditinstitut som står under ECB:s direkta tillsyn.

ECB:s anvisning är i första hand avsedd att underlätta arbetet i de gemensamma tillsynsgrupper som de nationella tillsynsmyndigheterna och ECB:s tillsynsmyndigheter bildat, när de fattar beslut i anslutning till ansökningar från och tillsynen över tillsynsobjekt som står under ECB:s direkta tillsyn.

I Finland har det föreskrivits om den behöriga myndighetens alternativ och handlingsutrymme i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 25/2013: Beräkning av kapitaltäckning och stora exponeringar samt i Finansinspektionens ställningstagande av den 31 december 2013 om den behöriga myndighetens valmöjligheter enligt EU:s kapitalkravsförordning. Finansinspektionen kommer att uppdatera nämnda föreskrift och ställningstagande till följd av ECB:s anvisning och förordning.

Närmare upplysningar lämnas av

avdelningschef Jyri Helenius, telefon 010 831 5312 eller jyri.helenius(at)finanssivalvonta.fi

Bilagor