Tillsynsmeddelande 10.8.2016 – 52/2016

EBAs samråd om riktlinjer om kreditinstitutens rutiner för kreditriskhantering och redovisning av förväntade kreditförluster

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har inlett ett samråd om riktlinjerna om kreditinstitutens rutiner för kreditriskhantering och redovisningen av förväntade kreditförluster. Riktlinjerna bygger på Baselkommitténs vägledning i samma sak i december 2015.

​Utkastet till riktlinjer innehåller principer om kreditriskhantering för kreditinstitut och tillsynsansvariga myndigheter. Det tar också upp närmare riktlinjer för kreditinstitut om tillämpningen av nedskrivningar enligt standard IFRS9 Finansiella instrument, som träder i kraft den 1 januari 2018.

Riktlinjerna syftar till att skapa en harmoniserad, effektiv och välfungerande tillsynspraxis inom det europeiska systemet för finansiell tillsyn och säkerställa en gemensam, enhetlig och konsekvent tillämpning av unionsrätten. EBAs befogenheter att upprätta riktlinjer bygger på artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010.

EBA ber om yttranden genom ett offentligt samråd som pågår fram till den 26 oktober 2016. EBA håller en offentlig utfrågning den 3 oktober 2016.
Remissen finns att läsa på EBAs webbplats Draft Guidelines on credit institutions’ credit risk management practices and accounting for expected credit losses. Riktlinjerna avses träda i kraft den 1 januari 2018.

Närmare upplysningar lämnas av

  • redovisningsexpert Teija Rehn, telefon  010 831 55 31 och e-post teija.rehn(at)fiva.fi
  • ledande kapitaltäckningsexpert Jaana Ladvelin, telefon 010 831 53 13 och e-post jaana.ladvelin(at)fiva.fi