Tillsynsmeddelande 8.2.2016 – 12/2016

EBA har publicerat yttranden om riktlinjerna om riskbaserad efterlevnad av regler för förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism

Europeiska bankmyndigheten EBA har publicerat yttranden om det samråd som genomfördes tillsammans med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ESMA och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten EIOPA. Genom samrådet begärdes yttranden om riktlinjerna om riskbaserad efterlevnad av regler för förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism.I riktlinjerna som är riktade till de nationella tillsynsmyndigheterna behandlas bl.a. en riskbaserad metod enligt det s.k. fjärde penningtvättsdirektivet och tillhörande särdrag i tillsynen av åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Riktlinjerna som riktar sig till både tillsynsmyndigheter och Finansinspektionen är avsedda att stödja ansvariga enheter i deras bedömning av riskfaktorer som kräver förenklade och skärpta åtgärder för kundkännedom, och att hjälpa tillsynsmyndigheterna i deras bedömning av tillsynsobjektens förfaranden.

Yttrandena kan läsas på EBAs webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

jurist Maarit Pihkala, telefon 010 831 5240, e-post maarit.pihkala(at)fiva.fi.