Tillsynsmeddelande 8.1.2016 – 2/2016

EBA har publicerat ett samrådsdokument om samarbetet och utbytet av information mellan behöriga myndigheter i gränsöverskridande betaltjänster

I artikel 28.5 i andra betaltjänstdirektivet ges Europeiska bankmyndigheten (EBA) ett mandat att utarbeta en teknisk standard för tillsyn (Regulatory Technical Standard, RTS) gällande samarbetet och utbytet av information mellan behöriga myndigheter när betalningsinstitut tillhandahåller tjänster i fler än en medlemsstat. EBA publicerade samrådsdokumentet, som innehåller ett utkast till den tekniska standarden, den 11 december 2015.

Remisstiden går ut den 11 mars 2016.

Samrådshandlingarna finns på EBA:s webbplats.

Närmare upplysningar ges av

  • Terhi Wathén, terhi.wathen(at)finanssivalvonta.fi, telefon 010 831 5218
  • Anne Nisén, anne.nisen(at)finanssivalvonta.fi, telefon 010 831 5211