Tillsynsmeddelande 16.8.2016 – 53/2016

Den nya rapporteringen av likviditetstäckningskravet (LCR) för kreditinstitut inleds och rapporteringen av väsentliga valutor i likviditetsrapporteringen förändras

​Genomförandeförordningen gällande rapporteringen av likviditetskravet (LCR) för kreditinstitut tillämpas från och med den 10 september 2016

Europeiska kommissionen har den 10 februari 2016 antagit en förordning (EU) 2016/322 om en teknisk standard (ITS) för likviditetsrapporteringen (LCR). Förordningen har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning (OJ) den 10 mars 2016 och tillämpas från och med den 10 september 2016. ITS-rapporteringskraven gäller kreditinstitut.

​Den första tidpunkten för rapporteringen enligt den tekniska rapporteringsstandarden (ITS) är den 30 september 2016. Uppgifterna ska rapporteras månatligen. Rapporteringsdröjsmålet för de första sex månaderna är 30 kalenderdagar och därefter 15 kalenderdagar.

För kreditinstitutens del ersätter tabellerna C72.00-76.00 (COREP LCR DA) enligt ITS tabellerna C51.00-54.00 (COREP LCR) gällande likviditeten. Därtill ersätter tabellerna C72.00-76.00 Finansinspektionens egen LCRTMP-rapportering som gäller andra än systemviktiga banker (less significant institutions, LSI). För kreditinstitutens del är den sista rapporteringstidpunkten för tabellerna C51.00-54.00 den 30 augusti 2016. Den sista rapporteringstidpunkten för LCRTMP-tabeller var den 30 juni 2016.

Bestämmelserna om tabellerna C72.00-76.00 enligt ITS ingår i Europeiska bankmyndighetens (EBA) XBRL-taxonomi och DPM-modell (Data Point Model), version 2.4.1.1. Taxonomiversionen 2.4.1.1 träder i kraft den 30 september 2016.

Rapporteringen av väsentliga valutor i likviditetsrapporteringen förändras

I och med taxonomiversionen 2.4.1.1 rapporteras värden för väsentliga valutor (significant currencies) framöver i COREPs likviditetsrapportering i ifrågavarande valuta i enlighet med artikel 415(2)(a) i förordning (EU) 2013/575 (CRR).

Tidigare har värden för väsentliga valutor i likviditetstabellerna rapporterats i euro. Totalbeloppet på alla valutor (total) rapporteras alltjämt i euro enligt artikel 415(1) i CRR.

Rapporteringen i olika valutor enligt taxonomiversionen 2.4.1.1 gäller utöver tabellerna C72.00-76.00, som träder i kraft i september, även tabellerna C51.00-54.00, C60.00-61.00 (COREP NSFR) och C67.00-71.00 (COREP ALM).

Rapporteringsprogrammet för likviditetsrapporteringen (LCR) kan laddas ner från distributionstjänsten Jakelu under september månad.

Närmare upplysningar lämnas av

Maija Järvenpää, riskexpert, telefon 010 831 5511 eller maija.jarvenpaa(at)fiva.fi