Tillsynsmeddelande 25.1.2016 – 7/2016

Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar om avtal om finansiella tjänster

Finansinspektionen upphäver Finansinspektionens standard 2.3 Avtal om finansiella tjänster fr.o.m. den 25 januari 2016. Finansinspektionen avstår också från att meddela nya föreskrifter och anvisningar som gäller kundavtal. Endast föreskrifter och anvisningar om försäkringsmäklare lämnas i kraft sådana som de gäller i Försäkringsinspektionens föreskrifter och anvisningar. Helheten som gäller försäkringsmäklare kommer att ses över efter det nationella införlivandet av IDD (Insurance Distribution Directive).Finansinspektionen har arbetat med ett förslag till nya föreskrifter och anvisningar som gäller kundavtal om finansiella tjänster. Avsikten var att överföra majoriteten av anvisningarna i Finansinspektionens standard 2.3 till de nya föreskrifterna och anvisningarna och att samtidigt utvidga dem att även gälla andra avtal, bland annat försäkringsavtal, avtal om betalningstjänster och avtal om långtidssparande.

Finansinspektionen har efter erhållna remissvar och med anledningen av ändringarna i lagstiftningen sett över ärendet och kommit till att största delen av anvisningarna inom det aktuella ämnesområdet framgår tillräckligt klart i lagarna eller motiveringarna till dem. Särskilt stiftandet av betaltjänstlagen och revideringen av 7 kapitlet i konsumentskyddslagen har lett till att största delen av anvisningarna har blivit överflödiga. Även lagstiftningen om värdepappersmarknaden och lagen om försäkringsavtal innehåller täckande bestämmelser om avtal inom dessa sektorer.

I det förslag till nya föreskrifter och anvisningar som var på remiss finns vissa anvisningar som man inte helt ville upphäva. Dessa anvisningar har överförts till Finansinspektionens tolkningsregister.

Närmare upplysningar lämnas av

  • jurist Sanna Atrila, tfn 010 831 5552, e-post sanna.atrila(at)fiva.fi
  • jurist Marjaana Hassinen, tfn 010 831 5215, e-post marjaana.hassinen(at)fiva.fi

Bilaga

Anvisningar som överförs till tolkningsregistret