Valvottavatiedote 25.1.2016 – 7/2016

Muutoksia finanssipalvelujen asiakassopimuksia koskeviin Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin

Finanssivalvonta kumoaa 25.1.2016 lukien Rahoitustarkastuksen antaman standardin 2.3 ”Rahoituspalvelusopimukset”. Finanssivalvonta myös luopuu antamasta uusia määräyksiä ja ohjeita, jotka koskevat asiakassopimuksia. Vain vakuutusmeklareita koskevat määräykset ja ohjeet jätetään voimaan sellaisena kuin ne ovat voimassa Vakuutusvalvontaviraston antamassa määräys- ja ohjekokoelmassa. Vakuutusmeklareita koskeva kokonaisuus tullaan arvioimaan uudelleen IDD:n (Insurance Distribution Directive) kansallisen implementoinnin jälkeen.

Finanssivalvonnassa on ollut vireillä ehdotus uusiksi määräyksiksi ja ohjeiksi, jotka koskevat finanssipalvelujen asiakassopimuksia. Näihin uusiin määräyksiin ja ohjeisiin oli tarkoitus siirtää valtaosa Rahoitustarkastuksen antaman standardi 2.3:n ohjeista, ja samalla laajentaa se koskemaan osittain muitakin sopimuksia, muun muassa vakuutussopimuksia, maksupalvelusopimuksia ja pitkäaikaissäästämissopimuksia.

Finanssivalvonta on saadun lausuntopalautteen jälkeen ja lainsäädännön muutosten johdosta harkinnut asiaa uudelleen ja päätynyt siihen, että valtaosa kyseisen aihepiirin ohjeista ilmenee riittävän selkeästi laeista tai niiden perusteluista. Erityisesti maksupalvelulain säätämisen ja kuluttajansuojalain 7 luvun uudistamisen vuoksi valtaosa ohjeista on tullut tarpeettomiksi. Myös arvopaperimarkkinalainsäädäntö ja vakuutussopimuslaki säätävät kattavasti näiden sektoreiden sopimuksista.

Lausunnolla olleeseen ehdotukseen uusiksi määräyksiksi ja ohjeiksi sisältyi eräitä ohjeita, joita ei haluttu kokonaan kumota. Nämä ohjeet on päätetty siirtää Finanssivalvonnan tulkintarekisteriin.

Lisätietoja antavat

  • lakimies Sanna Atrila, puhelin 010 831 5552, sähköposti sanna.atrila(at)finanssivalvonta.fi
  • lakimies Marjaana Hassinen, puhelin 010 831 5215, sähköposti marjaana.hassinen(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Tulkintarekisteriin siirrettävät ohjeet