Tillsynsmeddelande 13.9.2016 – 61/2016

Ändringar av föreskrifter och anvisningar 25/2013 "Beräkning av kapitaltäckning och stora exponeringar" träder i kraft 15.9.2016

​Finansinspektionen har den 30 augusti 2016 meddelat uppdaterade föreskrifter och anvisningar 25/2013 om beräkning av kapitaltäckning och stora exponeringar.

​Ändringarnas innehåll

Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar om beräkning av kapitaltäckning och stora exponeringar har ändrats på följande sätt:

  • Till kapitel 4 Kapitalbas och kapitalkrav har fogats hänvisningar till dokument utgivna av Europeiska bankmyndigheten (EBA) och Finansinspektionen om kapitalinstrument och granskning av kapitalbasens kvalitet.
  • Till kapitel 11 Stora exponeringar har fogats en rekommendation till tillsynsobjekten att följa EBA:s riktlinjer om gränser för exponeringar mot skuggbankenheter som bedriver oreglerad bankverksamhet (EBA/GL/2015/20).
  • Kapitel 12 om behörig myndighets prövning i samband med beräkning och offentliggörande av soliditetsgrad har avlägsnats som obehövligt. Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/62 om ändring av förordning (EU) 575/2013 när det gäller bruttosoliditetsgraden förutsätter rapportering av bruttosoliditeten vid slutet av kvartalsrapporteringsperioden. Något alternativt beräkningssätt finns inte längre.

Ikraftträdelse


Ändringarna av föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 15 september 2016, med undantag av stycke (5) i kapitel 11, som träder i kraft den 1 januari 2017.

Närmare upplysningar lämnas av
ledande riskexpert Taina Erovaara-Williams, telefon 010 831 54 22 eller e-post taina.erovaara-williams(at)fiva.fi.

Bilagor
Föreskrifter och anvisningar 25/2013 om beräkning av kapitaltäckning och stora exponeringar
EBA:s riktlinjer om gränser för exponeringar mot skuggbankenheter som bedriver oreglerad bankverksamhet (EBA/GL/2015/20).
Yttranden i beredningsstadiet om riktlinjerna, sammandrag av yttrandena och effektanalys finns tillgängliga på EBA:s webbplats.