Tillsynsmeddelande 17.9.2015 – 36/2015

Utredning om tillgången på och prissättningen av grundläggande banktjänster

​I sin årliga utredning om grundläggande banktjänster konstaterar Finansinspektionen att antalet privatkundskontor har minskat under de närmaste åren och att tillgången på banktjänster inte är lika god som tidigare i en del av landet då bankerna har gallrat sina kontorsnät och reducerat sitt tjänsteutbud. Tillgången på tjänster kan således lokalt anses ha försämrats under de senaste åren.                            

Tillgången på tjänster och prissättningen

Avgifterna som debiteras för grundläggande banktjänster ska vara måttliga. Avgifterna för vissa tjänster har stigit under de senaste åren. Prisökningarna, liksom även det försämrade tjänsteutbudet på bankkontoren, omfattar ofta också kunder som inte klarar av att använda betalkort eller nätbank.

Kunderna ska vägledas i valet av lämpliga tjänster

Minskningen av antalet privatkundskontor och reduceringen av tjänsteutbudet på kontoren kan lokalt försämra tillgången på banktjänster, särskilt om kunden inte har tillgång till bankkort eller nätbank. Så är fallet till exempel för äldre kunder. Finansinspektionen anser att det är viktigt att bankerna vägleder sina kunder i valet av lämpliga tjänster, eftersom kunderna också genom egna val kan inverka på tillgången på tjänster och på avgifterna som de betalar för tjänsterna.

Finansinspektionen överlämnade sin utredning om tillgången på och prissättningen av grundläggande banktjänster till riksdagens bankfullmäktige den 11 september 2015. Uppgifterna i utredningen grundade sig i huvudsak på den enkät om banktjänster som genomfördes i mars innevarande år.

Närmare upplysningar lämnas av

  • byråchef Timo Peltonen, telefon 010 831 5551
  • byråchef Jarmo Parkkonen, telefon 010 831 5255.