Tillsynsmeddelande 7.7.2015 – 27/2015

Uppgifter till Finansinspektionen om dem som tjänar mer än en million per år

Artikel 75 i kreditinstitutsdirektivet (CRD IV) fortsätter den praxis som har gällt i några år: Europeiska bankmyndigheten EBA åläggs att samla in information om ersättningar från medlemsländerna årligen.

Rapportering av uppgifter om högavlönade anställda

Rapporteringen gäller de personer på kreditinstitut, värdepappersföretag samt företag som hör till samma finansiella företagsgrupp som kreditinstitutet/värdepappersföretaget som tjänar mer än en miljon euro per år 1. Eventuella uppgifter som ska rapporteras ska lämnas in räknade sammanlagt per bolag. Personernas namn behöver inte rapporteras.

Kreditinstitut, värdepappersföretag eller företag som hör till samma finansiella företagsgrupp som kreditinstitutet/värdepappersföretaget och som 2014 har haft ersättningstagare vars ersättningar har uppgått till en miljon euro eller mer ska rapportera detta skriftligt till Finansinspektionen. Om det inte har funnits ersättningstagare vars ersättning överstigit en miljon euro, skall ingen rapportering lämnas in.

Nedan finns länkar till EBAs anvisningar och blanketter som ska användas. Endast de företag under tillsyn, som 2014 hade ersättningstagare med en inkomst på över en miljon euro och som inte ännu har rapporterat uppgifterna, ska fylla i blanketterna och lämna dem till Finansinspektionen senast den 14 juli 2015. Adressen är Finansinspektionen, Sirpa Näkyvä, PB 103, 00101 Helsingfors, diarienummer FIVA9/02.01.04/2015.

Finansinspektionen lämnar de rapporterade uppgifterna till EBA som ett sammanräknat belopp för Finland. EBA offentliggör uppgifterna räknade sammanlagt enligt medlemsstat. Personers eller bolags namn offentliggörs inte.

Rapportering av ersättningars utveckling

Varje medlemsland fastställer de kreditinstitut, värdepappersföretag och finansiella företagsgrupper där uppgifterna insamlas. Urvalet ska omfatta minst 60 procent av marknadsandelen för bank- och värdepapperssektorn i den aktuella medlemsstaten.

Finansinspektionen har kontaktat de berörda bolagen direkt. Uppgifterna har redan inlämnats.

Finansinspektionen förmedlar uppgifterna till EBA som kommer att analysera hur ersättningarna har utvecklats.

EBAs anvisningar 

EBA har 16.7.2014 uppdaterat sina tidigare anvisningar enligt kreditinstitutsdirektivet: 

Dessa engelskspråkiga riktlinjerna och deras översättningar till medlemsländernas språk finns på EBAs webbplats på eba.europa.eu > Regulation and policy > Internal governance

Blanketter

Remuneration High Earners
Remuneration Benchmarking

Ytterligare upplysningar lämnas av

institutsansvarig Sirpa Näkyvä, telefon 010 831 5359.

 

1 I rapporteringen anses begreppet ”ersättning” ha samma definition som i kreditinstitutslagen 610/2014, Avdelning II, 8 kap Ersättningar, 2 § Definitioner: [Med] ersättning [avses] lön eller annan ekonomisk förmån som baserar sig på ett anställningsförhållande, inklusive ersättning som enligt 10 § 3 mom. betalas då anställningsförhållandet upphör samt pensionsförmåner som institutet enligt lag inte är skyldigt att betala. Ersättning omfattar både fasta belopp och rörliga belopp.