Valvottavatiedote 7.7.2015 – 27/2015

Yli miljoona euroa vuodessa ansaitsevista ilmoitettava Finanssivalvontaan

Vakavaraisuusdirektiivin (CRD IV) artikla 75 jatkaa jo muutaman vuoden voimassa ollutta käytäntöä: Euroopan pankkiviranomainen EBA velvoitetaan keräämään jäsenmailta palkitsemista koskevaa tietoa vuosittain.

Suurituloisia koskeva tiedonkeruu

Tiedonkeruu koskee luottolaitoksissa, sijoituspalveluyrityksissä ja niiden kanssa samaan konsolidointiryhmään kuuluvissa yrityksissä yli miljoona euroa vuodessa ansaitsevia1. Tiedot kerätään yhtiöittäin yhteenlaskettuna, jos raportoitavaa on. Tiedonkeruu ei sisällä henkilöiden nimiä.

Jos luottolaitoksella, sijoituspalveluyrityksellä tai niiden kanssa samaan konsolidointiryhmään kuuluvalla yrityksellä on vuonna 2014 ollut palkkionsaajia, joiden palkkiot ovat olleet miljoona euroa tai enemmän, Finanssivalvonta pyytää ilmoittamaan tästä kirjallisesti. Jos miljoona euroa tai enemmän ansainneita palkkionsaajia ei ole ollut, mitään ilmoitusta ei tarvitse tehdä.

Alla linkit EBAn ohjeisiin ja käytettäviin lomakkeisiin. Vain ne valvottavat, joilla on ollut yli miljoona euroa ansaitsevia palkkionsaajia vuonna 2014 ja jotka eivät vielä ole antaneet tietoja, toimittavat täytetyt lomakkeet Finanssivalvontaan viimeistään 14.7.2015 osoitteella Finanssivalvonta, Sirpa Näkyvä, PL 103, 00101 Helsinki, diaarinumero FIVA 9/02.01.04/2015.

Finanssivalvonta toimittaa keräämänsä tiedot EBAlle yhteenlaskettuna Suomen osalta. EBA julkistaa tiedot jäsenvaltioittain yhteenlaskettuna. Henkilöiden tai yhtiöiden nimiä ei julkisteta.

Palkitsemisen kehittymistä koskeva tiedonkeruu

Kukin jäsenmaa määrittelee ne luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset ja konsolidointiryhmät, joista tiedot kerätään. Otoksen on katettava vähintään 60 % jäsenmaan pankki- ja sijoituspalvelualan markkinaosuudesta.

Finanssivalvonta on ollut suoraan yhteydessä niihin yhtiöihin, joita vuoden 2014 tiedonkeruu koskee. Tiedot on jo toimitettu.

Finanssivalvonta lähettää tiedot EBAlle, joka tekee analyysiä palkitsemisen kehittymisestä.

EBAn ohjeet

EBA on 16.7.2014 päivittänyt aiemmat ohjeensa vastaamaan vakavaraisuusdirektiiviä:

Englanninkieliset ohjeet löytyvät EBAn sivuilta eba.europa.eu > Regulation and policy > Internal governance

Käytettävät lomakkeet

Lisätietoja antaa

vastuuvalvoja Sirpa Näkyvä, puhelin 010 831 5359.

Tässä tiedonkeruussa palkkio-käsitettä käytetään niin kuin se on määritelty laissa Luottolaitostoiminnasta 610/2014, II osa Hallinto ja Ohjaus 8 luku Palkitseminen 2 §: Palkkiolla tarkoitetaan palvelussuhteeseen perustuvaa palkkaa tai muuta taloudellista etuutta mukaan lukien 10 §:n 3 momentissa tarkoitettu palvelussuhteen päättymisestä maksettava korvaus sekä sellainen eläke-etuus, jonka kustantaminen ei ole laitoksen lakisääteinen velvollisuus. Palkkio voi olla kiinteä tai muuttuva.