Tillsynsmeddelande 16.4.2015 – 12/2015

Riktlinjerna om Solvens II, del I träder i kraft den 1 april 2015

Finansinspektionen antar de riktlinjer som Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens (EIOPA) publicerade den 2 februari 2015

 • Riktlinjer för avgränsning av försäkringsavtal (EIOPA-BoS-14/165 SV)
 • Värdering av försäkringstekniska avsättningar (EIOPA-BoS-14/166 SV)
 • Riktlinjer för klassificering av kapitalbasen (EIOPA-BoS-14/168 SV)
 • Riktlinjer för tilläggskapital (EIOPA-BoS-14/167 SV)
 • Riktlinjer om separata fonder (EIOPA-BoS-14/169 SV)
 • Riktlinjer för genomlysningsmetoden (EIOPA-BoS-14/171 SV)
 • Riktlinjer om basrisk (EIOPA-BoS-14/172 SV)
 • Riktlinjer för tillämpning av arrangemangen för avgiven återförsäkring på teckningsriskmodulen för skadeförsäkring (EIOPA-BoS-14/175 SV)
 • Riktlinjer för tillämpning av modulen teckningsrisk vid livförsäkring (EIOPA- BoS-14/175 SV)
 • Riktlinjer för undergruppen katastrofrisk vid sjukförsäkring (EIOPA- BoS-14/176 SV)
 • Riktlinjer för behandling av marknads- och motpartsriskexponeringar i standardformeln (EIOPA-BoS-14/174 SV)
 • Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen (EIOPA-BoS-14/170 SV)
 • Riktlinjer om förlusttäckningskapaciteten hos tekniska avsättningar och uppskjutna skatter (EIOPA-BoS-14/177 SV)
 • Riktlinjer om företagsspecifika parametrar (EIOPA-BoS-14/178 SV)
 • Riktlinjer för användning av interna modeller (EIOPA-BoS-14/180 SV)
 • Riktlinjer om solvensen på gruppnivå (EIOPA-BoS-14/181 SV)

EIOPAs riktlinjer har utfärdats både till de nationella tillsynsmyndigheterna och till företagen under tillsyn. Finansinspektionen rekommenderar i sina anvisningar att de företag som omfattas av anvisningarnas tillämpningsområde ska iaktta ovan nämnda EIOPAs riktlinjer. Riktlinjerna tillämpas på alla liv-, skade- och återförsäkringsbolag, samt på grupper enligt Solvens II.

Finansinspektionens anvisningar träder i kraft den 1 april 2015, med undantag för Riktlinjer om förlusttäckningskapaciteten hos tekniska avsättningar och uppskjutna skatter (EIOPA-BoS-14/177 SV), som träder i kraft den 1 januari 2016.

Närmare upplysningar om standarderna lämnas av

ledande riskexpert Teija Korpiaho, telefon 046 010 831 5528 och e-post teija.korpiaho(at)fiva.fi.

Bilagor

Skade- och livförsäkringsbolag: Riktlinjer om Solvens II, del I 1/2015

 

Det motsvarande tillsynsmeddelandet på finska publicerades den 31 mars 2015.