Tillsynsmeddelande 15.10.2015 – 38/2015

Långsiktiga jämviktsräntan i försäkringsbolagens solvensberäkningar kvar på 4,2 % åtminstone till slutet av 2016

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) har föreslagit en fortsatt oförändrad långsiktig jämviktsränta (Ultimate Forward Rate, UFR) enligt Solvens II för eurons del åtminstone fram till slutet av 2016. För närvarande är den 4,2 %.

EIOPA ser som bäst över en framtida eventuell uppdatering av den långsiktiga jämviktsräntan. Efter att samrådet har slutförts lägger EIOPA under hösten 2016 fram ett förslag till både själva metoden och tidpunkten för en kommande ändring av den långsiktiga jämviktsräntan. EIOPAs förslag utarbetas utgående från att beräkningsgrunden för Solvens II förblir tillräckligt stabil trots en eventuell ändring av den långsiktiga jämviktsräntan.

Närmare upplysningar lämnas av

ledande matematiker Jari Niittuinperä, telefon 010 831 55 17

Bilaga

EIOPAs webbtjänst