Tillsynsmeddelande 7.5.2015 – 18/2015

Insamling av uppgifter för tillsynsavgifter till Europeiska centralbanken

Enligt artikel 30 i EU-förordningen som gäller en gemensam tillsynsmekanism för banker ska ECB ta ut en årlig tillsynsavgift av kreditinstitut som har etablerats i de deltagande medlemsstaterna och filialer som etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut etablerat i en icke-deltagande medlemsstat. ECB har redan tagit kontakt med de avgiftsskyldiga tillsynsobjekten per brev. ECB svarar för hela avgiftsprocessen och de nationella tillsynsmyndigheternas uppgift är bara att samla in avgiftsfaktorerna och lämna dem till ECB.

Tillsynsavgiftens storlek bestäms enligt respektive tillsynsobjekts avgiftsfaktorer, dvs. de sammanlagda tillgångarna och den totala riskexponeringen. Mera information om fastställande av tillsynsavgiften finns i ECB:s förordning 1163/2014.

Avgiftsfaktorerna insamlas med ett eget rapporteringsprogram som finns tillgängligt i Distributionstjänsten Jakelu i början av juni efter att ECB har bekräftat för Finansinspektionen listan på de avgiftsskyldiga tillsynsobjekten. Rapporteringsprogrammet överensstämmer med mallarna Bilaga I och Bilaga II i ECB:s beslut om avgiftsfaktorer 2015/530. Ifyllnadsanvisning till mallarna finns på ECB:s sidor om banktillsyn (länk nedan). Tillsynsobjekten ska lämna avgiftsfaktorerna till Finansinspektionen senast onsdagen den 1 juli 2015. Avgiftsfaktorerna baserar sig på den myndighetsrapportering som redan tillämpas men i enlighet med ECB:s beslut ska uppgifterna för tillsynsavgifterna rapporteras enligt egna mallar. Rapporteringsskyldigheten gäller endast tillsynsobjekt som är avgiftsskyldiga till ECB.

I ifyllnadsanvisningen till avgiftsmallarna uppräknas de situationer där tillsynsobjektet förutom avgiftsfaktorerna ska lämna in revisorns verifiering. ECB har inte uppställt några särskilda krav när det gäller valet av revisionssammanslutning.

Närmare upplysningar lämnas av

analytiker Lasse Corin, telefon 010 831 5364, e-post lasse.corin(at)fiva.fi.

Bilagor