Tillsynsmeddelande 27.10.2015 – 40/2015

Finansinspektionens tillsynsavgifter för år 2015

Direktionen fastställde tillsynsavgifterna för år 2015 den 14 oktober 2015. Fakturorna förfaller till betalning den 27 november 2015. Avgifterna fastställs enligt lagen om tillsynsavgift till Finansinspektionen (879/2008). Lagtexten är tillgänglig i Statens Författningsdata Finlex på http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2008/20080879.

Upplysningar:

invoicing(at)bof.fi