Tillsynsmeddelande 17.12.2015 – 55/2015

EBAs remiss om riktlinjerna för de uppgifter som ska rapporteras om den interna kapital- och likviditetsutvärderingen (ICAAP och ILAAP)

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har den 11 december 2015 publicerat en begäran om yttranden om riktlinjerna för de uppgifter som ska inlämnas till tillsynsmyndigheterna om den interna kapitalutvärderingen (ICAAP) och den interna likviditetsutvärderingen (ILAAP).

I utkastet till riktlinjer fastställs vilka uppgifter tillsynsmyndigheterna bör få om företagens interna kapital- och likviditetsutvärderingsprocesser och innehåll för att kunna göra en egen utvärdering av företagen under tillsyn. Riktlinjerna kompletterar riktlinjerna om gemensamma förfaranden och metoder för översyns- och utvärderingsprocessen (SREP) (EBA/GL/2014/13).

Begäran om yttranden finns i EBAs webbtjänst Guidelines on ICAAP and ILAAP information. Yttranden kan lämnas fram till den 11 mars 2016. EBA ordnar ett offentligt samråd den 16 februari 2016. Riktlinjerna är avsedda att träda i kraft den 30 juni 2016.

Närmare upplysningar lämnas av

  • institutsansvarig Erika Penttilä, tfn 010 831 5270 och e-post erika.penttila(at)fiva.fi
  • riskexpert Marjo Risku, tfn 010 831 5275 och e-post marjo.risku(at)fiva.fi