Tillsynsmeddelande 21.1.2015 – 3/2015

EBA har publicerat riktlinjer och utkast till tekniska standarder samt uppdaterat förteckningen över kärnprimärkapital

Europeiska bankmyndigheten EBA publicerade i december 2014 följande riktlinjer, slutliga utkast till tekniska standarder för kommissionen, utkast till tekniska standarder för konsultation samt en uppdaterad förteckning över kärnprimärkapital.

Riktlinjer om bedömning av kreditinstitut som är av betydelse för EU:s finansiella systems eller det nationella finansiella systemets stabilitet

EBA publicerade den 16 december 2014 riktlinjer för EU:s tillsynsmyndigheter om bedömning av kreditinstitut som är av betydelse för EU:s finansiella systems eller det nationella finansiella systemets stabilitet (O-SII, Other Systemic Important Institutions, andra systemviktiga institut). 

Gemensamma, obligatoriska kriterier som ska tillämpas inom EU:

  • kreditinstitutets storlek
  • betydelsen för det nationella finansiella systemet
  • verksamhetens komplexitet och betydelsen av den gränsöverskridande verksamheten
  • kreditinstitutets sammanlänkning med andra aktörer inom det finansiella systemet

Alla fyra kriterier har lika stor vikt vid identifieringen av andra systemviktiga institut (O-SII).  För varje kriterium beräknas ett värde med hjälp av de nyckeltal som hänför sig till dem. Förutom de obligatoriska nyckeltalen kan vid bedömningen beaktas även vissa nyckeltal som beskriver det nationella finansiella systemets särdrag, om den nationella tillsynsmyndigheten anser att det är nödvändigt. Dessa nyckeltal som är beroende av prövning anges särskilt i riktlinjerna.

Finansinspektionen tillämpar riktlinjerna när man under våren 2015 fastställer vilka O-SII kreditinstitut som är verksamma i Finland. Enligt kreditinstitutslagen kan dessa kreditinstitut i egenskap av systemviktiga institut åläggas ett buffertkrav (0-2 %), som ska iakttas från och med den 1 januari 2016 (KIL 10 kap. 8§ och 23 kap. 2§).

Riktlinjerna finns att läsa i EBAs webbtjänst.

Närmare upplysningar lämnas av

ledande riskexpert Juha Savela, telefon 010 831 5384, juha.savela(at)fiva.fi.

Ett utkast till teknisk tillsynsstandard om upplysningar som ska offentliggöras om kontracykliska buffertkrav har överlämnats till kommissionen

EBA publicerade den 23 december 2014 ett slutligt utkast till teknisk tillsynsstandard som gäller upplysningar som ska offentliggöras om beräkningen av kreditinstituts kontracykliska buffertkrav (CCB, Countercyclical Capital Buffer).  Genom enhetliga krav på offentliggörande och tabeller försöker man öka öppenheten och den geografiska jämförbarheten hos upplysningar om kontracykliska buffertkrav inom EU:s banksektor.  

I standarden föreskrivs vilka upplysningar ett kreditinstitut ska offentliggöra om den geografiska platsen för relevanta exponeringar för beräkning av det kontracykliska buffertkravet. I standarden föreskrivs dessutom om det kreditinstitutsspecifika buffertkravet och om de upplysningar som ska offentliggöras om storleken på bufferten.

De kreditinstitut som har ålagts kontracykliska buffertkrav ska publicera de upplysningar som krävs åtminstone varje år. Upplysningar publiceras i enlighet med de tabeller som ingår i den tekniska standarden. Upplysningarna ska offentliggöras (a) inom 6 månader efter det att den tekniska standarden har publicerats i EU:s officiella tidning eller (b) den 1 januari 2016, beroende på vilkendera tidpunkten, (a) eller (b), som infaller tidigare.  

Utkastet till standard finns att läsa i EBAs webbtjänst.

Närmare upplysningar lämnas av

riskexpert Juha Savela, telefon 010 831 5384, juha.savela(at)fiva.fi.

Konsultation om ändring av LCR-rapporteringen

EBA publicerade den 16 december 2014 för konsultation ett utkast till tekniska genomförandestandarder (ITS), som ändrar kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 i anslutning till myndighetsrapporteringen om kravet på likviditetstäckning (LCR). Europeiska kommissionen antog den 10 oktober 2014 en delegerad förordning som definierar kravet på likviditetstäckning LCR. EBA har på denna grund bearbetat den tekniska genomförandestandarden om rapporteringen, rapporteringsverktygen och riktlinjerna.

Avsikten är att ändringarna i rapporteringen ska träda i kraft sex månader efter att den ändrade tekniska genomförandestandarden antagits, dock tidigast i december 2015.

Konsultationen pågår till den 10 februari 2015.

Utkastet till tekniska genomförandestandarder jämte bilagor finns att läsa i EBA:s webbtjänst

Närmare upplysningar lämnas av

riskexpert Jaana Suihko, telefon 010 831 5305, jaana.suihko(at)fiva.fi.

Konsultation om ändringen av rapporteringen om bruttosoliditetsgraden (Leverage Ratio, LR)

EBA publicerade den 16 december 2014 för konsultation ett utkast till tekniska genomförandestandarder (ITS), som ändrar kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 i anslutning till myndighetsrapporteringen om bruttosoliditetsgraden. Europeiska kommissionen antog den 10 oktober 2014 en delegerad förordning som fastställer bruttosoliditetskravet. Utgående från denna har EBA bearbetat den tekniska genomförandestandarden om rapporteringen, rapporteringsverktygen och riktlinjerna. De ändringar som föreslås nu baserar sig på den LR standardreform som Baselkommittén offentliggjorde den 12 januari 2014.

Avsikten är att ändringarna i rapporteringen enligt utkastet ska träda i kraft sex månader efter det att den ändrade tekniska genomförandestandarden har antagits, dock tidigast i december 2015.

Konsultationen pågår till den 27 januari 2015.

Utkastet till tekniska genomförandestandarder finns att läsa i EBA:s webbtjänst.

Närmare upplysningar lämnas av

analytiker Lasse Corin, telefon 010 831 5364, lasse.corin(at)fiva.fi.

Ett utkast till standard om lättnader med tidsserierna för materialet för estimering av riskparametrar enligt internratingmetoden har överlämnats till kommissionen

EBA offentliggjorde den 23 december 2014 sitt slutliga utkast till tekniska tillsynsstandarder (RTS), som gäller lättnader som den behöriga myndigheten beviljar med längden på de betydande observationstidsserier som ska används för att estimera riskparametrar enligt IRB-metoden. Efter att standarderna antagits blir de en del av den gemensamma europeiska regelboken för tillsyn över finanssektorn.  

I standarderna föreskrivs om villkoren för att ett kreditinstitut kan begära tillstånd av den behöriga myndigheten att få använda material av betydelse för estimering av riskparametrarna (PD, LGD, CF) som täcker kortare tid än de fem år som krävs.

Genom att lindra kravet på estimeringstidsseriens längd har man ursprungligen velat främja användningen av interna modeller. Enligt EBAs konsekvensbedömning har de flesta betydande kreditinstitut inom EU redan använt IRBA-metoderna i många år. Enligt bedömningen kommer det få nya IRBA-ansökningar där man begär lättnader med kraven på estimeringsmaterial. Detta bidrar till att minska sakens betydelse. Enligt EBA ökar godkännandet av en kortare tidsperiod den osäkerhet som hänför sig till estimaten, och därför är det möjligt att lindra kraven endast när de fastställda villkoren är uppfyllda. På detta sätt minskas de effekter som eventuellt återspeglas i beräkningen av kapitalbaskravet.

I utkastet till standard föreslås särskilt att lågfallisemangsportföljer (low-default portfolio, LDP) undantas från lindringen av kraven. För att begränsa de risker som hänför sig till användningen av en kort tidsserie betonas i utkastet till standard vikten av att behöriga försiktighetsmarginaler läggs till parameterestimaten, liksom att en noggrannare kvalitetskontrollprocess än normalt ska tillämpas på materialet. Kreditinstituten måste också kunna bevisa att det inte går att få betydande tidsseriematerial som täcker en längre tidsperiod.

Genom de tekniska tillsynsstandarderna säkerställs att proportionalitetsprincipen iakttas, samt klarläggs innehållet i tillsynen. Till denna del har EBA beslutat att de föreslagna villkoren ska tillämpas endast på nya tillstånd att avvika från kraven på tidsseriens längd som den behöriga myndigheten beviljar.

Utkastet till tekniska tillsynsstandarder baserar sig på kapitalkravsförordningen (EU 575/2013 - CRR), enligt vilken EBA ska överlämna dessa utkast till tekniska standarder till kommissionen senast den 31 december 2014.

Utkastet till tekniska tillsynsstandarder finns att läsa i EBAs webbtjänst.

Närmare upplysningar lämnas av

riskexpert Matti Suni, telefon 010 831 5259, matti.suni(at)fiva.fi.

Anvisningar för EUs finansiella sektor om offentliggörande av upplysningar i enlighet med Pelare 3

EBA publicerade den 23 december 2014 riktlinjer om offentliggörande av upplysningar i enlighet med Pelare 3. Riktlinjerna omfattar följande delområden: väsentliga upplysningar, upplysningar som ska betraktas som affärshemligheter eller konfidentiella och intervallet för offentliggörande av upplysningar. EBA strävar genom sina riktlinjer efter att upplysningar i enlighet med Pelare 3 ska offentliggöras på ett enhetligare och öppnare sätt.

Sammanslutningar ska offentliggöra de upplysningar som räknas upp i del åtta i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013. Enligt EBAs riktlinjer ska sammanslutningar ha fastställda principer och riktlinjer för tillämpning av upplysningsplikten, där man bedömer vad som är väsentliga upplysningar ur intressegruppernas synvinkel samt vilka upplysningar som kan betraktas som affärshemligheter eller konfidentiella. Sammanslutningarna ska dessutom bedöma om upplysningarna ska offentliggöras oftare än en gång om året.

De behöriga myndigheterna förväntas genomföra EBAs riktlinjer inom sex månader efter det att de har publicerats. Finansinspektionen har för avsikt att genomföra riktlinjerna genom en ändring som företas i Föreskrifter och anvisningar 25/2013: Beräkning av kapitaltäckning och stora exponeringar.

Riktlinjerna finns att läsa i EBAs webbtjänst.

Närmare upplysningar lämnas av

redovisningsexpert Maj-Britt Tapiainen, telefon 010 831 5380, maj-britt.tapiainen(at)fiva.fi

Konsultation om metoder i anslutning till återhämtning och resolution samt underrättelse till resolutionsmyndigheten

EBA publicerade den 19 december 2014 för konsultation ett utkast till teknisk standard (RTS), där det med stöd av artiklarna 81 – 83 i resolutionsdirektivet (2014/59/EU) utfärdas procedurbestämmelser om hur tillsynsmyndigheten och resolutionsmyndigheterna ska underrättas om ett kreditinstitut i kris, samt om innehållet i underrättelsen. Där föreskrivs också om förpliktelser som gäller proceduren när resolutionsmyndigheten meddelar om eventuell inskränkning och avbrytande av verksamhet samt om resolutionsåtgärder i enlighet med kraven i direktivet. 

Konsultationen pågår till den 20 mars 2015. 

Utkastet till standard jämte bilagor finns att läsa i EBAs webbtjänst.

Ett utkast till teknisk standard om resolutionsplaner har överlämnats till kommissionen

EBA publicerade den 19 december 2014 sitt slutliga utkast till teknisk tillsynsstandard där det med stöd av artiklarna 10.9, 12.6 och 15.4 i resolutionsdirektivet föreskrivs om kraven på resolutionsplanernas närmare innehåll samt de grunder som ska användas när man bedömer möjligheterna till resolution av institut eller grupperingar. Standarden grupperar planens innehåll i åtta olika kategorier och ställer både allmänna och specialvillkor för dessa, för att de strategiska målen för resolution ska kunna uppnås. Resolutionsmyndigheterna ska bedöma möjligheterna till normal likvidation innan man börjar tillämpa de metoder och verktyg som det nya direktivet tillåter.

Utkastet till standard finns att läsa i EBAs webbtjänst.

Riktlinjer för tillvägagångssätt i anslutning till sänkning eller undanröjande av hindren för möjligheterna till resolution

EBA publicerade den 19 december 2014 riktlinjer där man med stöd av artikel 17 i resolutionsdirektivet föreslår tillvägagångssätt för att ingripa i undanröjande av och underrättelse om väsentliga hinder för möjligheterna till resolution. Ansvaret för undanröjande av hindren vilar i första hand på ledningen för institutet i kris och i andra hand på tillsynsmyndigheten. I riktlinjerna preciseras dessutom de metoder som resolutionsmyndigheten kan använda för både ett enskilt institut och en gruppering. I urvalet ingår både strukturella metoder och metoder som riktar sig mot affärsverksamheten och finansieringen. Riktlinjerna träder i kraft den 1 april 2015.

Riktlinjerna finns att läsa i EBAs webbtjänst.

Närmare upplysningar om de riktlinjer och utkast till tekniska standarder som gäller återhämtning och resolution lämnas av jurist Raimo Husu, telefon 010 831 5282, raimo.husu(at)fiva.fi.

Uppdaterad förteckning över kärnprimärkapital
EBA publicerade den 23 december 2014 en uppdaterad förteckning över kärnprimärkapital (CET1), som baserar sig på artikel 26.3 stycke 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013.

Förteckningen finns att läsa i EBAs webbtjänst

Närmare upplysningar lämnas av

jurist Minna Sahari, tfn 010 831 5319, minna.sahari(at)fiva.fi.