Valvottavatiedote 21.1.2015 – 3/2015

EBA julkaissut ohjeita ja teknisiä standardiluonnoksia sekä päivittänyt ydinpääomaluettelon

Euroopan pankkiviranomainen EBA julkaisi joulukuussa 2014 seuraavat ohjeet, lopulliset tekniset standardiluonnokset komissiolle, tekniset standardiluonnokset konsultaatiolle sekä päivitetyn ydinpääomaluettelon.

Ohjeet EU:n tai kansallisen rahoitusjärjestelmän vakauden kannalta merkittävien luottolaitosten määrittämisestä

EBA julkaisi 16.12.2014 EU:n valvontaviranomaisille ohjeet EU:n tai kansallisen rahoitusjärjestelmän vakauden kannalta merkittävien luottolaitosten määrittämisestä (O-SII, Other Systemic Important Institutions). 

EU:ssa sovellettavat yhteiset, pakolliset määrittelykriteerit ovat:

  • luottolaitoksen koko
  • merkittävyys kansallisessa rahoitusjärjestelmässä
  • toiminnan monimutkaisuus ja rajat ylittävän toiminnan merkitys
  • luottolaitoksen kytkeytyneisyys muihin toimijoihin rahoitusjärjestelmässä

Kullakin neljällä kriteerillä on O-SII-tunnistamisessa yhtä suuri paino. Jokaiselle kriteerille lasketaan arvo niihin liittyvien tunnuslukujen avulla. Pakollisten tunnuslukujen lisäksi määrittelyssä voidaan ottaa huomioon myös eräitä kansallisen rahoitusjärjestelmän erityispiirteitä kuvaavia tunnuslukuja, jos kansallinen valvontaviranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Nämä harkinnanvaraiset tunnusluvut on ohjeessa erikseen nimetty.

Finanssivalvonta soveltaa ohjetta, kun se määrittelee kevään 2015 aikana Suomessa toimivat O-SII luottolaitokset. Luottolaitoslain mukaan näille luottolaitoksille voidaan asettaa niiden systeemisen merkittävyyden perusteella (0-2 %) lisäpääomavaatimus, jota tulee noudattaa 1.1.2016 alkaen (LLL 10 luku 8§ ja 23 luku 2§).

Ohje on luettavissa EBAn verkkopalvelussa.

Lisätietoja antaa johtava riskiasiantuntija Juha Savela, puhelin 010 831 5384, juha.savela(at)finanssivalvonta.fi

Tekninen sääntelystandardiluonnos vastasyklisestä pääomapuskurista julkistettavista tiedoista annettu komissiolle

EBA julkaisi 23.12.2014 lopullisen luonnoksensa teknisestä sääntelystandardista, joka koskee luottolaitoksen vastasyklisen pääomapuskurin (CCB, Countercyclical Capital Buffer) laskennasta julkistettavia tietoja.  Yhtenäisillä julkistamisvaatimuksilla ja -taulukoilla pyritään lisäämään avoimuutta ja vastasyklistä pääomapuskia koskevien tietojen alueellista vertailtavuutta EU:n pankkisektorissa.  

Standardissa säädetään siitä, mitä tietoja luottolaitoksen tulee julkistaa vastasyklisen pääomapuskurin laskennan kannalta merkittävien luottojen alueellisesta jakautumisesta. Lisäksi standardissa säädetään luottolaitoskohtaisesta puskurivaatimuksesta ja puskurin suuruudesta julkistettavista tiedoista.

Niiden luottolaitosten, joille on asetettu vastasyklinen pääomapuskuri, tulee julkistaa vaaditut tiedot vähintään vuosittain. Tiedot julkistetaan teknisessä standardissa olevien taulukoiden mukaisesti.   Ensimmäisen kerran tiedot tulee julkistaa (a) 6 kuukauden kuluessa siitä, kun tämä tekninen standardi on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä tai (b) 1.1.2016, riippuen siitä, kumpi (a) vai (b) on varhaisempi ajankohta.  

Standardiluonnos on luettavissa EBAn verkkopalvelussa.

Lisätietoja antaa johtava riskiasiantuntija Juha Savela, puhelin 010 831 5384, juha.savela(at)finanssivalvonta.fi.

Konsultaatio LCR-raportoinnin muutoksesta

EBA julkaisi 16.12.2014 konsultaatiolle luonnoksen teknisistä täytäntöönpanostandardeista (ITS), joilla muutetaan komission antamaa täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 680/2014 liittyen maksuvalmiusvaatimuksen (LCR) viranomaisraportointiin. Euroopan komissio hyväksyi 10.10.2014 delegoidun asetuksen, jolla määritellään maksuvalmiusvaatimus LCR. EBA on tähän perustuen muokannut raportoinnin teknistä täytäntöönpanostandardia, raportointipohjia ja ohjeita.

Luonnoksen mukaisten raportointimuutosten on tarkoitus tulla voimaan kuusi kuukautta muutetun teknisen täytäntöönpanostandardin hyväksynnän jälkeen, mutta kuitenkin aikaisintaan joulukuussa 2015.

Konsultaatio kestää 10.2.2015 saakka.

Teknisten täytäntöönpanostandardien luonnos liitteineen on luettavissa EBAn verkkopalvelussa.

Lisätietoja antaa riskiasiantuntija Jaana Suihko, puhelin 010 831 5305, jaana.suihko(at)finanssivalvonta.fi.

Konsultaatio vähimmäisomavaraisuusasteraportoinnin (Leverage Ratio, LR) muutoksesta

EBA julkaisi 16.12.2014 konsultaatiolle luonnoksen teknisistä täytäntöönpanostandardeista (ITS), joilla muutetaan komission antamaa täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 680/2014 liittyen vähimmäisomavaraisuusasteen viranomaisraportointiin. Euroopan komissio hyväksyi 10.10.2014 delegoidun asetuksen, jolla määritellään vähimmäisomavaraisuusvaatimus. EBA on tähän perustuen muokannut raportoinnin teknistä täytäntöönpanostandardia, raportointipohjia ja ohjeita. Nyt ehdotetut muutokset pohjautuvat Baselin pankkikomitean 12.1.2014 julkaistuun LR standardiuudistukseen.

Luonnoksen mukaisten raportointimuutosten on tarkoitus tulla voimaan kuusi kuukautta muutetun teknisen täytäntöönpanostandardin hyväksynnän jälkeen, mutta kuitenkin aikaisintaan joulukuussa 2015.

Konsultaatio kestää 27.1.2015 saakka.

Teknisten täytäntöönpanostandardien luonnos liitteineen on luettavissa EBAn verkkopalvelussa.

Lisätietoja antaa analyytikko Lasse Corin, puhelin 010 831 5364, lasse.corin(at)finanssivalvonta.fi.

Standardiluonnos sisäisten luottoluokitusten menetelmän riskiparametrien estimointiaineiston pituuteen myönnettävistä helpotuksista annettu komissiolle

EBA julkaisi 23.12.2014 lopullisen luonnoksensa teknisistä sääntelystandardeista (RTS), jotka koskevat toimivaltaisen viranomaisen myöntämiä helpotuksia IRB-menetelmän riskiparametrien estimoinnissa käytettävien merkityksellisten havaintoaikasarjojen pituuksiin. Hyväksymisen jälkeen standardit tulevat osaksi rahoitussektorin sääntelyn yhteistä Euroopan sääntökirjaa.  

Standardeissa säädetään niistä edellytyksistä, joiden nojalla luottolaitos voi pyytää toimivaltaiselta viranomaiselta lupaa käyttää IRBA-menetelmän riskiparametrien (PD, LGD, CF) estimoinnissa merkityksellistä aineistoa vaadittua viittä vuotta lyhemmältä jaksolta.

Estimointiaikasarjan pituutta koskevan vaatimuksen lievennyksellä on alkujaan haluttu edistää sisäisten mallien käyttöä. EBAn suorittaman vaikutusarvion mukaan useimmat merkittävät luottolaitokset EU-alueella ovat käyttäneet IRBA-menetelmiä jo monen vuoden ajan. Arvion perusteella sellaisten uusien IRBA-hakemusten määrä, joissa estimointiaineiston vaatimuksiin pyydetään lievennystä, on vähäinen. Tämä osaltaan vähentää asian merkityksellisyyttä. EBAn mukaan lyhyemmän aikasarjan hyväksyminen lisää estimaatteihin liittyvää epävarmuutta, minkä vuoksi vaatimusten lieventäminen on mahdollista ainoastaan määriteltyjen ehtojen täyttyessä. Näin vähennetään omien varojen vaatimuksen laskentaan mahdollisesti heijastuvia vaikutuksia.

Erityisesti standardiluonnoksessa esitetään matalan maksukyvyttömyysasteen portfolioiden (low-default portfolio, LDP) rajaamista vaatimusten lievennyksen ulkopuolelle. Rajoittaakseen lyhyen aikasarjan käyttöön liittyviä riskejä standardiluonnoksessa korostetaan parametriestimaatteihin lisättävien asianmukaisten varovaisuusmarginaalien tärkeyttä, kuten myös aineistoon sovellettavaa normaalia tarkempaa laaduntarkistusprosessia. Luottolaitosten on myös pystyttävä osoittamaan, ettei saatavilla ole pidemmän aikavälin kattavia merkityksellisiä aikasarja-aineistoja.

Teknisillä sääntelystandardeilla varmistetaan suhteellisuusperiaatteen toteutuminen, sekä selvennetään sääntelyn sisältöä. Tältä osin EBA on päättänyt, että esitettyjä ehtoja tulisi soveltaa ainoastaan toimivaltaisen viranomaisen myöntämiin uusiin lupiin poiketa aikasarjan pituutta koskevista vaatimuksista.

Teknisten sääntelystandardien luonnos perustuu vakavaraisuusasetukseen (EU 575/2013 - CRR), jonka mukaan EBAn on toimitettava nämä teknisten standardien luonnokset komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014.

Teknisten sääntelystandardien luonnos on luettavissa EBAn verkkopalvelussa.

Lisätietoja antaa riskiasiantuntija Matti Suni, puhelin 010 831 5259, matti.suni(at)finanssivalvonta.fi.

Ohjeet EUn rahoitussektorille Pilari 3 -tietojen julkistamisesta

EBA julkaisi 23.12.2014 ohjeet Pilari 3 -tietojen julkistamisesta. Ohjeet kattavat seuraavat osa-alueet: tietojen olennaisuus, liikesalaisuuksina tai luottamuksellisina pidettävät tiedot ja tietojen julkistamistiheys. EBA pyrkii ohjeillaan Pilari 3 -tietojen entistä yhtenäisempään ja avoimempaan julkistamiseen.

Yhteisöjen on julkistettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 kahdeksannessa osassa luetellut tiedot. EBAn ohjeiden mukaan yhteisöillä on oltava julkistamisvelvoitteen soveltamista koskevat vahvistetut periaatteet ja toimintalinjat, joissa arvioidaan tietojen olennaisuutta sidosryhmien näkökulmasta sekä sitä, mitä tietoja voidaan pitää liikesalaisuuksina tai luottamuksellisina. Yhteisöjen on lisäksi arvioitava, onko tietoja julkistettava useammin kuin kerran vuodessa.

Toimivaltaisten viranomaisten odotetaan saattavan EBAn ohjeet voimaan kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun ne on julkaistu. Finanssivalvonnalla on tarkoitus saattaa ohjeet voimaan Määräyksiin ja ohjeisiin 25/2013: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit tehtävällä muutoksella.

Ohjeet ovat luettavissa EBAn verkkopalvelussa.

Lisätietoja antaa tilinpäätösasiantuntija Maj-Britt Tapiainen, puhelin 010 831 5380, maj-britt.tapiainen(at)finanssivalvonta.fi.

Konsultaatio elvytys- ja kriisinratkaisuun liittyvistä menettelyistä ja valvojalle sekä kriisinratkaisuviranomaiselle annettavasta ilmoituksesta

EBA julkaisi 19.12.2014 konsultaatiolle luonnoksen teknisestä standardista (RTS), jossa säädetään kriisinratkaisudirektiivin (2014/59/EU) 81 - 83 artiklojen nojalla menettelylliset säännökset siitä, miten kriisiytyvästä luottolaitoksesta on ilmoitettava valvojalle ja kriisinratkaisuviranomaisille, sekä ilmoituksen sisällöstä. Siinä säädetään myös kriisinratkaisuviranomaisen menettelyllisistä velvoitteista ilmoittaa toiminnan mahdollisesta rajoittamisesta ja keskeyttämisestä sekä kriisinratkaisutoimenpiteistä direktiivin asettamien vaatimusten mukaisesti. 

Konsultaatio kestää 20.3.2015 saakka. 

Standardiluonnos liitteineen on luettavissa EBAn verkkopalvelussa.

Tekninen standardiluonnos kriisinratkaisusuunnitelmasta annettu komissiolle

EBA julkaisi 19.12.2014 lopullisen luonnoksensa teknisestä sääntelystandardista, jossa säädetään kriisinratkaisudirektiivin 10.9, 12.6 ja 15.4 artiklojen nojalla yksittäisen laitoksen tai ryhmän kriisinratkaisusuunnitelman tarkempaa sisältöä koskevat vaatimukset sekä perusteet, joita käytetään arvioitaessa laitosten tai ryhmittymien toiminnan purkamismahdollisuuksia. Standardi ryhmittelee suunnitelman sisällön kahdeksaan eri asiakategoriaan ja asettaa näille sekä yleisiä että erityisiä edellytyksiä, jotta kriisinratkaisun strategiset tavoitteet voidaan saavuttaa. Kriisinratkaisuviranomaisten on arvioitava normaalin likvidaation käytön mahdollisuudet ennen ryhtymistä uuden direktiivin suomiin keinoihin ja välineisiin.

Standardiluonnos on luettavissa EBAn verkkopalvelussa.

Ohjeet purkamismahdollisuuksien esteiden pienentämiseen tai poistamiseen liittyvistä menettelytavoista

EBA julkaisi 19.12.2014 ohjeen, jossa esitetään kriisinratkaisudirektiivin 17 artiklan nojalla ne menettelytavat, joilla voidaan puuttua purkamismahdollisuuksien olennaisten esteiden poistamiseen ja ilmoittamiseen. Esteiden poistamisesta on vastuussa ensisijassa kriisiytyvän laitoksen johto ja toissijaisesti kriisinvalvontaviranomainen. Ohjeessa täsmennetään lisäksi niitä ne keinot, joita kriisinratkaisuviranomainen voi käyttää sekä yksittäiseen laitokseen että ryhmittymään. Valikoimassa ovat niin rakenteelliset kuin liiketoimintoihin sekä rahoitukseen kohdistuvat keinot. Ohje tulee voimaan 1.4.2015.

Ohje on luettavissa EBAn verkkopalvelussa.

Lisätietoja elvytys- ja kriisinratkaisuun liittyvistä ohjeista ja teknisistä standardiluonnoksista antaa lakimies Raimo Husu, puh. 010 831 5282, raimo.husu(at)finanssivalvonta.fi.

Päivitetty ydinpääomaluettelo

EBA julkaisi 23.12.2014 päivitetyn ydinpääomaluettelon (CET1), jonka laadinta perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013  26 artiklan 3 kohdan 3 kappaleeseen.

Luettelo on luettavissa EBAn verkkopalvelussa.

Lisätietoja antaa

lakimies Minna Sahari, puh. 010 831 5319, minna.sahari(at)finanssivalvonta.fi.