Tillsynsmeddelande 31.12.2014 – 94/2014

Föreskrifter och anvisningar om finanssektorns rapportering av finansieringsplaner träder i kraft 30.6.2015

Finansinspektionen har den 4 december 2014 utfärdat föreskrifter och anvisningar 6/2014, som gäller rapportering av finansieringsplaner. Genom föreskrifterna och anvisningarna sätter Finansinspektionen i kraft de riktlinjer om rapportering av finansieringsplaner (funding plans) som Europeiska bankmyndigheten (EBA) publicerade den 30 juni 2014.

Föreskrifterna och anvisningarna tillämpas på kreditinstitut som i enlighet med kriterierna i förordningen om den gemensamma tillsynsmekanismen1 (SSM-förordningen) och SSM-ramförordningen2 har definierats som betydande, och som således står under direkt tillsyn av Europeiska centralbanken (ECB). Detta tillämpningsområde motsvarar Europeiska systemrisknämndens (ESRB) rekommendation3 att rapporteringen nationellt ska tillämpas på kreditinstitut som står för minst 75 procent av banksystemets totala konsoliderade tillgångar.

Den första rapporteringsdagen är 30.6.2015 och uppgifterna för den första rapporteringsdagen ska lämnas in senast 30.9.2015. Därefter är rapporteringsdagen alltid 31.12 varje år, och uppgifterna ska lämnas senast 31.3 året efter respektive rapporteringsdag.

Närmare upplysningar lämnas av

Riskexpert Samuli Koivisto, telefon 010 831 5228, e-post samuli.koivisto(at)fiva.fi

Bilagor

 
1 Rådets förordning (EU) nr 1024/2013 (32013R1024) av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut; EUT L 287, s.63-89
2 Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 (32014R0468) av den 16 april 2014 om upprättande av ramen för samarbete inom den gemensamma tillsynsmekanismen mellan Europeiska centralbanken och
nationella behöriga myndigheter samt med nationella utsedda myndigheter; EUT L 141 s.1-50
3 Europeiska systemrisknämndens rekommendation (ESRB/2012/2) (32013Y0425) av den 20 december 2012 om kreditinstitutens finansiering, EUT 119, s. 1-61.