Valvottavatiedote 31.12.2014 – 94/2014

Rahoitussektorin raportointi varainhankintasuunnitelmista -määräykset ja ohjeet voimaan 30.6.2015

Finanssivalvonta on 4.12.2014 antanut määräykset ja ohjeet 6/2014, jotka koskevat raportointia varainhankintasuunnitelmista. Määräyksillä ja ohjeilla Finanssivalvonta saattaa voimaan Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) 30.6.2014 julkaisemat ohjeet varainhankintasuunnitelmien (funding plans) raportoinnista.

Määräyksiä ja ohjeita sovelletaan luottolaitoksiin, jotka ovat yhteistä pankkivalvontamekanismia koskevan asetuksen1 (YVM-asetus) ja YVM-kehysasetuksen2 kriteerien mukaisesti määritetty merkittäviksi ja, jotka näin ollen ovat Euroopan keskuspankin (EKP) suorassa valvonnassa. Tämä soveltamisala täyttää Euroopan järjestelmäriskikomitean (ESRB) suosituksen3 siitä, että tiedonkeruuta sovelletaan luottolaitoksiin, jotka muodostavat vähintään 75 % pankkijärjestelmän konsolidoiduista varoista.

Tiedonkeruun ensimmäinen raportointiajankohta on 30.6.2015 ja ensimmäisen raportointiajankohdan osalta tiedot on toimitettava viimeistään 30.9.2015. Sen jälkeen raportointiajankohta on vuosittain aina 31.12., ja tiedot on toimitettava kutakin raportointiajankohtaa seuraavan vuoden maaliskuun 31. päivään mennessä.

Lisätietoja antaa

Riskiasiantuntija Samuli Koivisto, puhelin 010 831 5228, sähköposti samuli.koivisto(at)fiva.fi

Liitteet

1Neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2013 (32013R1024), annettu 15 päivänä lokakuuta 2013, luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille, EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63-89.
2Euroopan keskuspankin asetus, (EU) N:o 468/2014 (32014R0468), annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, kehyksen perustamisesta yhteisen valvontamekanismin (YVM) puitteissa tehtävälle yhteistyölle EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä kansallisten nimettyjen viranomaisten kanssa, EUVL L 141, 14.5.2014, s.1-50.
3Euroopan järjestelmäriskikomitean suositus (EJRK/2012/2) (32013Y0425), annettu 20 päivänä joulukuuta 2012, luottolaitosten rahoituksesta, EUVL 119, s. 1-61.