Tillsynsmeddelande 31.12.2014 – 93/2014

Föreskrifter och anvisningar om finanssektorns rapportering av intecknade tillgångar träder i kraft 31.12.2014

Finansinspektionen har den 4 december 2014 utfärdat föreskrifter och anvisningar 5/2014, vilka gäller inteckning av tillgångar. Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 31 december 2014.

I artikel 100 i EU:s kapitalkravsförordning 575/20131 föreskrivs att instituten ska till de behöriga myndigheterna rapportera nivån, åtminstone på aggregerad nivå, på repor, värdepapperslån och alla former av inteckning av tillgångar. Detta rapporteringskrav fogas till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/20142. 

Genomförandeförordningen är bindande och direkt tillämplig lagstiftning i medlemsländerna. Syftet med dessa föreskrifter och anvisningar är att ge tillsynsobjekten ytterligare anvisningar om inlämnandet av den information som baserar sig på kommissionens genomförandeförordning till Finansinspektionen.

Information för den första rapporteringsdagen 31.12.2014 ska lämnas in senast 11.2.2015. Den information som föreskrivs i de olika delarna ska lämnas in som följer:

  • informationen i delarna A, B och D ska rapporteras kvartalsvis,
  • informationen i del C ska rapporteras årligen,
  • informationen i del E ska rapporteras halvårsvis.

Tillsynsobjektet behöver inte rapportera informationen i delarna B, C och E, om de uppfyller bägge följande kriterier:

  • balansomslutningen beräknad i enlighet med stycke 10 i punkt 1.6 i bilaga XVII till kommissionens genomförandeförordning understiger 30 miljarder euro,
  • inteckningen av tillgångar i enlighet med stycke 9 i punkt 1.6 i bilaga XVII till kommissionens genomförandeförordning understiger 15 %.

Tillsynsobjektet ska rapportera informationen i del D endast om det har emitterat obligationer som avses i artikel 52.4 första stycket i fondföretagsdirektivet 2009/65/EG3.

Närmare upplysningar lämnas av

Riskexpert Samuli Koivisto, telefon 010 831 5228, e-post samuli.koivisto(at)fiva.fi

Bilagor

 
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (32013R0575) av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, EUT L 176, 27.6.2013, s. 1-337.
2 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 (32014R0680) av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013, EUT L 191, 28.6.2014, s. 1-1861.
3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG (32009L0065) av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), EUT L 302, 17.11.2009, s. 32-96.