Valvottavatiedote 31.12.2014 – 93/2014

Rahoitussektorin raportointi varojen vakuussidonnaisuudesta -määräykset ja ohjeet voimaan 31.12.2014

Finanssivalvonta on 4.12.2014 antanut määräykset ja ohjeet 5/2014, jotka koskevat raportointia varojen vakuussidonnaisuudesta. Määräysten ja ohjeiden voimaantulopäivä on 31.12.2014.

EU:n vakavaraisuusasetuksen 575/20131 100 artiklassa säädetään, että laitosten on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille ainakin yhteismäärinä takaisinostosopimusten, arvopaperilainauksen ja kaiken tyyppisen taseen sitoutumisen taso. Raportointivaatimus lisätään komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 680/20142

Täytäntöönpanoasetus on sitovaa ja suoraan jäsenmaissa sovellettavaa lainsäädäntöä. Näiden määräysten ja ohjeiden tavoitteena on antaa valvottaville lisäohjeistusta komission täytäntöönpanoasetukseen perustuvien valvontatietojen toimittamisesta Finanssivalvonnalle.

Ensimmäiseltä raportointiajankohdalta 31.12.2014 tiedot tulee toimittaa viimeistään 11.2.2015. Tiedonkeruun eri osissa määritetyt tiedot tulee toimittaa seuraavasti:

  • tiedonkeruun osissa A, B ja D määritetyt tiedot tulee raportoida neljännesvuosittain;
  • tiedonkeruun osassa C määritetyt tiedot tulee raportoida vuosittain;
  • tiedonkeruun osassa E määritetyt tiedot tulee raportoida puolivuosittain.

Valvottavan ei tule raportoida tiedonkeruun osia B, C ja E, mikäli se täyttää molemmat seuraavista kriteereistä:

  • taseen loppusumma on komission täytäntöönpanoasetuksen liitteen XVII kohdan 1.6 kappaleen 10 mukaisesti laskettuna alle 30 miljardia euroa;
  • varojen vakuussidonnaisuus on komission täytäntöönpanoasetuksen liitteen XVII kohdan 1.6 kappaleen 9 mukaisesti laskettuna alle 15 %.

Valvottavan tulee raportoida tiedonkeruun osa D vain, jos se on laskenut liikkeeseen sijoitusrahastodirektiivin 2009/65/EY3 52 artiklan 4 kohdan 1 alakohdan mukaisia joukkovelkakirjoja.

Lisätietoja antaa

Riskiasiantuntija Samuli Koivisto, puhelin 010 831 5228, sähköposti samuli.koivisto(at)fiva.fi

Liitteet


1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013 (32013R0575), annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta, EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1-337

2 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 680/2014 (32014R0680), annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisista laitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää raportointia koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista, EUVL L 191, 28.6.2014, s. 1-1861.

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY (32009L0065), annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta, EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32-96.