Tillsynsmeddelande 17.10.2014 – 65/2014

Ändrade föreskrifter och anvisningar 3/2013 om handläggning av kundklagomål träder i kraft 27.10.2014

Finansinspektionen har meddelat anvisningar om handläggning av klagomål i försäkringsbolag, -föreningar och -förmedlare i föreskrifterna och anvisningarna 3/2013. Nu kompletteras dessa anvisningar med anvisningar om handläggning av kundklagomål i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, betalningsinstitut och förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare).

Med anvisningarna införlivar Finansinspektionen Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) och Europeiska bankmyndighetens (EBA) Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn (ESMA) och banksektorn (EBA) (JC 2014 43) i det nationella regelverket. Finansinspektionen rekommenderar i sina anvisningar att kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, betalningsinstitut och AIF-förvaltare, i den omfattning förvaltarna tillhandahåller investeringstjänster, följer ESMAs och EBAs riktlinjer.

Till anvisningarnas tillämpningsområde hör alltså kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, betalningsinstitut och de AIF-förvaltare som bedriver sådan verksamhet som avses i 3 kap. 2 § 2 mom. och 3 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014). Till tillämpningsområdet hör dessutom filialer i Finland till utländska kreditinstitut och värdepappersföretag som har auktoriserats i en stat utanför EES samt utländska värdepappersföretag som har auktoriserats i en stat utanför EES och som tillhandahåller tjänster utan att etablera filial.

Närmare upplysningar lämnas av

  • avdelningschef Jarmo Parkkonen, telefon 010 831 52 55, e-post jarmo.parkkonen(at)fiva.fi
  • marknadsövervakare Eeva-Liisa Raitanen, telefon 010 831 55 53, e-post eeva-liisa.raitanen(at)fiva.fi.

Bilagor