Tillsynsmeddelande 12.3.2013 – 19/2013

Ytterliga EMIR-regler träder i kraft 15.3.2013

Sex delegerade förordningar som kommissionen utfärdat med stöd av EMIR-förordningen träder i kraft den 15 mars 2013. De genomförandeförordningar som kompletterar dessa förordningar trädde i kraft redan i december 2012. EMIR-förordningen och de bestämmelser på lägre nivå som utfärdats med stöd av förordningen gäller Finansinspektionens tillsynsobjekt och även alla andra användare av derivat.

Huvudsakligt innehåll i kommissionens förordningar

När förordningarna har trätt i kraft kan de centrala motparterna ansöka om auktorisation och transaktionsregistren ansöka om registrering i enlighet med EMIR. I de nya bestämmelserna preciseras innehållet i rapporteringskravet på alla derivatmotparter och bestämmandet av rapporteringsperiodens början.

I förordningarna föreskrivs även på vilket sätt tröskelvärdena ska fastställas för icke-finansiella motparter. På dem som överskridit tröskelvärdena gäller notifikationskravet från och med den 15 mars 2013. Finansinspektionen uppmanar de icke-finansiella motparter som uppskattar att de överskridit tröskelvärdet att ta kontakt med Finansinspektionen.

En del av reglerna först under arbete

Med stöd av EMIR fastställs senare bindande clearingkrav gällande vissa derivattyper, vilket innebär att de som omfattas av reglerna ska införa OTC-derivat i clearingen med en central motpart. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, ESMA, inleder beredningen av dessa bestämmelser inom kort. ESMA kommer att begära yttranden om regelutkasten senare. För närvarande omfattas inga klasser av OTC-derivat av clearingkravet enligt EMIR.

De grundläggande bestämmelserna för riskhantering gällande derivat som inte omfattas av clearingkravet kompletteras senare med tilläggsbestämmelser för finansiella motparter och de som överskridit tröskelvärdet.

De kommande reglerna bereds av europeiska tillsynsmyndigheter. Senare arrangeras ett samråd om de kommande utkasten i enlighet med de gängse förfarandena.

Kommissionens förordningar införs inte i nationell lagstiftning

Kommissionens delegerade förordningar är direkt tillämplig EU-lagstiftning.

Rapportering av derivatkontrakt

Rapporterna om derivatkontrakt ska lämnas till transaktionsregistren. Registren informerar om praktiska frågor kring inlämnandet av rapporter senare. Rapporteringskravet gäller både (börs-) derivat på en reglerad marknad och OTC-derivat. Kravet gäller alla motparter. Rapporteringen kan läggas ut, men den rapporteringsskyldige ansvarar även framöver för att rapporterna är korrekta och rättidiga. Rapporter lämnas in stegvis från och med den 1 juli 2013.

Rapporter och ansökningar som ska lämnas till Finansinspektionen
Under våren meddelar Finansinspektionen om praktiska förfaranden för de rapporter och ansökningar som enligt EMIR ska lämnas till Finansinspektionen och ESMA. De rör bland annat koncerninterna transaktioner och olika undantag.

Delegerade förordningar

 http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2013%3A052%3ASOM%3ASV%3AHTML.

Ytterligare information

  • frågor om tröskelvärden, marknadsövervakare Sirpa Joutsjoki, telefon 010 831 5385, och
  • övriga frågor om EMIR, ledande infrastrukturexpert Arja Voipio, telefon 010 831 5224.