Tillsynsmeddelande 7.1.2013 – 5/2013

Ställningstagande om fortsatt tillämpning av golvreglerna i internmetoden för kreditrisker (IRBA)

Bakomliggande normer

I kapitel 12 styckena 2–5 och 9 i Finansinspektionens standard 4.3d Kapitalkrav för kreditrisker enligt intern riskklassificering (IRBA) fastställs golvregler som gäller fram till specifika tidpunkter. Reglerna baserar sig på kreditinstitutsdirektivet 2006/48/EG och 179 § i kreditinstitutslagen.

Enligt kapitel 12 styckena 2–5 i standarden ska tillsynsobjekten fram till utgången av 2011 tillämpa golvregeln för kapitalkraven vid tillämpning av internmetoden för kreditrisker (IRBA). Enligt golvregeln får kapitalkravet inte underskrida 80 % av kapitalkravet enligt Basel I-reglerna. Som måttstock kan man använda schablonmetoden enligt Basel II endast i det fallet att IRBA-tillståndet beviljats efter ingången av 2010. Trots att nämnda tidpunkt har passerats rekommenderade Finansinspektionen i sitt ställningstagande 7/2011 att tillsynsobjekten fortsätter att tillämpa golvregeln under 2012.

Enligt kapitel 12 stycke 9 i standarden får det genomsnittliga LGD-värdet (förlust vid fallissemang) för samtliga exponeringar med säkerhet i bostadsfastigheter fram till den 31 december 2012 inte vara lägre än 10 % om en statsgaranti inte har ställts för exponeringen.

Det slutliga innehållet i EU-lagstiftningen om reformen av kapitaltäckningsreglerna är tillsvidare oklart, men i ministerrådets kompromissförslag och Europaparlamentets betänkande, vilka nämns i Finansinspektionens tillsynsmeddelande 58/2012 (2.10.2012), föreslås att golvreglerna ska bibehållas. Dessutom torde LGD-golvet, som för närvarande är en övergångsbestämmelse, i det kommande regelverket upptas i de permanenta bestämmelserna. När de nya reglerna ska börja gälla är tillsvidare oklart, men EU-länderna kommer allmänt att fortsätta tillämpa golvreglerna under 2013.

Ställningstagande

Finansinspektionen rekommenderar att de banker som tillämpar en metod baserad på intern riskklassificering fortsätter att tillämpa golvreglerna enligt kapitel 12 styckena 2–5 och 9 i standard 4.3d tills den nya EU-lagstiftningen, det så kallade CRD IV-paketet, träder i kraft. 

Upplysningar om rekommendationen lämnas på avdelningen för risktillsyn av

  • ledande riskexpert Irma Soinio, (irma.soinio(at)fiva.fi), telefon 010 831 5262
  • riskexpert Matti Suni (matti.suni(at)fiva.fi), telefon 010 831 5259.