Valvottavatiedote 7.1.2013 – 5/2013

Kannanotto luottoriskin sisäisten luottoluokitusten menetelmän (IRBA) lattiasääntöjen soveltamisen jatkamisesta

Normitausta

Finanssivalvonnan standardi 4.3d luottoriskin vakavaraisuusvaatimuksesta sisäisten luottoluokitusten menetelmälle (IRBA) asettaa luvun 12 kappaleissa (2)–(5) sekä (9) tiettyihin ajankohtiin asti ulottuvia lattiasääntövaatimuksia, jotka perustuvat luottolaitosdirektiiviin 2006/48/EY sekä luottolaitoksista annetun lain 179 §:ään.

Standardin kappaleiden (2)–(5) mukaan valvottavien on sovellettava vuoden 2011 loppuun saakka lattiasääntöä pääomavaatimuksille sisäisten luottoluokitusten menetelmää (IRBA) sovellettaessa. Lattiasäännön mukaan pääomavaade ei saa alittaa 80 %:a Basel 1 -sääntelyn mukaisesta pääomavaateesta. Vertailutaso voi olla Basel 2:n standardimenetelmään vain siinä tapauksessa, että IRBA-lupa on myönnetty vuoden 2010 alun jälkeen. Ajankohdan päättymisestä huolimatta Finanssivalvonta suositteli kannanotossaan 7/2011, että valvottavat jatkavat lattiasäännön soveltamista vuoden 2012 ajan.

Standardin kappaleen (9) mukaan vuoden 2012 loppuun asti asuinkiinteistövakuudellisten vastuiden keskimääräinen tappio-osuus (LGD) ei saa olla alempi kuin 10 % ellei näihin vastuisiin liity valtion takauksia. 

Vakavaraisuussääntelyn uudistamista koskevan EU-lainsäädännön lopullinen sisältö on vielä epävarma, mutta sekä Finanssivalvonnan valvottavatiedotteessa 58/2012 (2.10.2012) mainituissa ministerineuvoston kompromissiehdotuksessa että Euroopan parlamentin mietinnössä on ehdotettu lattiasäännösten jatkamista. Lisäksi näyttää siltä, että tulevassa sääntelyssä LGD-lattia muuttuisi siirtymäsäännöksestä osaksi pysyvää säännöstöä. Uuden sääntelyn voimaantulon ajankohta on tällä hetkellä epävarma, mutta lattiasääntöjen soveltamista jatketaan vuonna 2013 yleisesti EU-maissa.

Kannanotto

Finanssivalvonta suosittaa, että sisäisten luottoluokitusten menetelmää käyttävät pankit jatkaisivat standardin 4.3d luvun 12 kappaleissa (2)–(5) sekä kappaleessa (9) määriteltyjen lattiasäännösten soveltamista niin kauan, kunnes uusi EU-lainsäädäntö, ns. CRD IV, astuu voimaan. 

Lisätietoja antavat

  • johtava riskiasiantuntija Irma Soinio, (irma.soinio(at)finanssivalvonta.fi), puhelin 010 831 5262, ja
  • riskiasiantuntija Matti Suni (matti.suni(at)finanssivalvonta.fi), puhelin 010 831 5259.