Tillsynsmeddelande 3.1.2013 – 3/2013

LTG-konsekvensbedömning för försäkringsföretag inleds i januari 2013

EIOPA inleder en teknisk konsekvensbedömning om det så kallade LTG- eller Long Term Guarantees-paketet den 28 januari 2013. Syftet med bedömningen är att undersöka olika alternativ till solvensregler för försäkringsprodukter som innehåller långfristiga garantier och för att beräkna ansvarsskulden. Konsekvensbedömningen genomförs på begäran av Europaparlamentet, rådet och kommissionen och den anknyter till förhandlingarna om att slutföra arbetet med Solvens II-regelverket (det så kallade Omnibus II-direktivet). De bolag som deltar i bedömningen förväntas lämna resultaten till de nationella tillsynsmyndigheterna före utgången av mars. EIOPA har för avsikt att publicera rapporten om resultaten av konsekvensbedömningen i juni 2013.

Finansinspektionen anser att det är mycket viktigt att de finländska försäkringsföretagen ska delta i LTG-konsekvensbedömningen i så stor utsträckning som möjligt. Finansinspektionen arrangerar den 14 februari 2013 ett tillsynsmöte där man går igenom LTG-konsekvensbedömningen och de tekniska definitionerna i anslutning till den. Syftet med mötet är att stödja tillsynsobjekten i deltagandet i bedömningen.

EIOPAs meddelande om LTGA finns på EIOPAs webbplats

  • https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/pressreleases/2012-12-19_LTGA.pdf

EIOPA har tidigare publicerat den första delen av de tekniska definitionerna.

  • https://eiopa.europa.eu/consultations/qis/insurance/long-term-guarantees-assessment/index.html

Frågor om LTGA-studien kan skickas till LTGA(at)finanssivalvonta.fi.

Ytterligare information lämnas av

  • matematiker Heli Birling, telefon 010 831 5532 (fr.o.m. 7.1.2013)
  • ledande riskexpert Teija Korpiaho, telefon 010 831 5528.