Tillsynsmeddelande 8.1.2013 – 6/2013

Kommissionen publicerade en AIFM-förordning på nivå 2 – ESMA begär yttranden om utkastet till teknisk standard och riktlinjerna om centrala termer för förvaltare av alternativa investeringsfonder

AIFM-förordning på nivå 2

Den 19 december 2012 publicerade Europeiska kommissionen en så kallad förordning på nivå 2 som kompletterar bestämmelserna i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM) (2011/61/EU). 

I förordningen regleras noggrannare bland annat förutsättningarna för auktorisation av AIFM och organiseringen av verksamheten, såsom

 • ersättningar
 • intressekonflikter
 • riskhantering
 • likviditetshantering
 • placeringar i värdepapperiseringspositioner
 • organisation
 • värdering och utläggning.

Dessutom regleras genom förordningen förvaringsinstitutets uppgifter och ansvar samt AIFM-förvaltares rapporteringsskyldigheter och beräkning av finansiell hävstång.

Från förordningens publiceringsdatum börjar Europaparlamentets och rådets granskningsfrist på tre månader, varefter förordningen, när den har publicerats i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, träder i kraft.

Ytterligare information om kommissionens förordning finns på

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/alternative_investments/index_en.htm

Förordningen finns på

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/docs/20121219-directive/delegated-act_en.pdf. *

ESMA remiss

Den 19 december 2012 publicerade Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) en ny remiss om utkastet till en teknisk standard för typer av AIFM. Samtidigt begärde ESMA yttranden på riktlinjerna för de centrala termerna i AIFM-direktivet. Riktlinjerna innehåller en stor del av synpunkterna som tidigare givits på den tekniska standarden. Dessutom innehåller de ESMAs synpunkter på följande centrala begrepp:

 • fondföretag
 • ta emot  kapital
 • definition av investeringspolicy
 • antal investerare.

Ta del av följande dokument:

 •  http://www.esma.europa.eu/content/ESMA-clarifies-rules-alternative-investment-funds-and-their-managers
 •  http://www.esma.europa.eu/content/Draft-regulatory-technical-standards-types-AIFMs
 •  http://www.esma.europa.eu/content/Guidelines-key-concepts-AIFMD

Synpunkter kan lämnas via  ESMAs webbplats före den 1 februari 2013.

Närmare upplysningar lämnas av

 • marknadsövervakare Eeva Granskog, telefon 010 831 5203, och
 • marknadsövervakare Paula Kirppu, telefon 010 831 5338.

* Länken har korrigerats 8.1.2013.