Tillsynsmeddelande 29.4.2013 – 35/2013

Hävning av Finansinspektionens föreskrifter, anvisningar, tolkningar och ställningstaganden

Finansinspektionen har hävt följande föråldrade föreskrifter, anvisningar, tolkningar och ställningstaganden och de gäller inte längre från och med den 15 april 2013:

 1. 101.9 Anvisning om rapportering till Finansinspektionen av uppgifter om personer inom förvaltning och ledning
 2. 103.11 Anvisning om överlåtelse och värdepapperisering av fordringar
 3. 105.1 Allmän anvisning om gruppbaserad tillsyn
 4. 105.10 Föreskrift om rapportering av uppgifter om företag som hör till konsolideringsgruppen och koncernen
 5. 203.20 Allmän anvisning om gruppbaserad tillsyn
 6. 203.29 Föreskrift om rapportering av uppgifter om företag som hör till konsolideringsgruppen och koncernen
 7. 5/002/2008 Anvisning: Ändring av beräkningsgrunderna för skadeförsäkringsbolagens utjämningsbelopp och gränserna för detta samt för det korrigerade solvenskapitalet så att de överensstämmer med försäkringsbolagslagen
 8. Ställningstagande 33/401/2002 angående lagstadgad olycksfallsförsäkring
 9. Tolkning 1/2008 om tillståndsplikt för rådgivningsverksamhet i samband med riskkapitalverksamhet
 10. Tolkning 4/2005 om kreditderivat och masskuldebrevslån med säkerhet i kapitalkravet för marknadsrisk
 11. Ställningstagande 4/2006 Kontanter med bankkort i affärernas kassor
 12. Ställningstagande 2.5.1997 | K/2/97 Revisorernas rapporter samt anmälan enligt 11 a § lagen om Finansinspektionen.

Anvisning 101.9 har rört den underrättelseplikt som föreskrivs i 27 § 3 mom. i den gällande kreditinstitutslagen (121/2007). Nämnda lagrum gäller fortfarande, men numera får Finansinspektionen de aktuella uppgifterna direkt från patent- och registerstyrelsen.

Upplysningar lämnas av

jurist Jari Synkkänen, telefon 010 831 5200.