Tillsynsmeddelande 20.6.2013 – 49/2013

Föreskrifter och anvisningar 15/2013 om marknadsföring av finansiella tjänster och produkter träder i kraft 1.7.2013

Finansinspektionen har meddelat föreskrifterna och anvisningarna 15/2013 om marknadsföring av finansiella tjänster och produkter. Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft från och med den 1 juli 2013.

Innehåll

Föreskrifterna och anvisningarna ingår i Finansinspektionen nya föreskriftssamling. Syftet med bestämmelserna är att se till att den information som erbjuds i marknadsföringen är tydlig, begriplig och väl avvägd och fokuserar på väsentliga och centrala egenskaper hos den finansiella tjänst eller produkt som marknadsförs. Dessutom söker bestämmelserna främja en sådan information i marknadsföringen som ger en rättvisande bild av den erbjudna tjänsten och se till att marknadsföringen innehåller nödvändig information med tanke på kundens ekonomiska säkerhet.

Vid beredningen av föreskrifterna och anvisningarna har effekten av förändringar i lagstiftningen beaktats i reglerna för branschen.

Uppföranderegler som ska tillämpas i kundrelationer behandlas i följande av Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar: Föreskrifter och anvisningar (16/2013) om uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster, Föreskrifter och anvisningar (15/2013) om marknadsföring av finansiella tjänster och produkter och Föreskrifter och anvisningar (X/2013) om kundkontrakt. De sist nämnda bestämmelserna är under beredning för närvarande. Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar om den lagstadgade informationsskyldigheten har i regel inte behandlats i ifrågavarande föreskrifter och anvisningar om marknadsföring av finansiella tjänster och produkter, utan den lagstadgade informationsskyldigheten ingår i ovan nämnda föreskrifter och anvisningar om uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster.

Av Finansinspektionens gällande föreskrifter upphävs standard 2.2 för finanssektorn om marknadsföring av finansiella tjänster och instrument (dnr 7/120/2006), avsnitt 8.2 i standard 6.1 för finanssektorn om betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster (dnr 1/101/2011), kapitel 11 om försäkringsförmedlarens marknadsföring i avsnitt III Anvisningar i Försäkringsinspektionens föreskrifter och anvisningar till försäkringsförmedlare (dnr 7/101/2010), Finansinspektionens ställningstagande om marknadsföring av penningmarknadsfond 4/2011 - 27.6.2011, Försäkringsinspektionens ställningstagande om marknadsföring av försäkringsmäklartjänster (dnr 9/002/2006), Försäkringsinspektionens ställningstagande om försäkringsbolags ansvar för ombuds marknadsföringsaktiviteter (dnr 5/002/2002) och kapitel 2 om produktreklam till allmänheten i Försäkringsinspektionens ställningstagande om marknadsföring av försäkringssparande (dnr 1/002/2002).

Ett sammanfattande remissvar har utarbetats utgående från inlämnade kommentarer till föreskrifterna och anvisningarna. Det sammanfattande remissvaret och de erhållna kommentarerna har lagts ut på Finansinspektionens webbplats i anslutning till föreskrifterna och anvisningarna.

Upplysningar

På avdelningen för marknadsuppförande

  • marknadsexpert Eeva-Liisa Raitanen, telefon 010 831 5553 (allmänna principer för marknadsföringen marknadsföring av lån)
  • marknadsexpert Anu Ranta, telefon 010 831 5395 (marknadsföring av investeringstjänster)
  • marknadsexpert Päivi Turunen, telefon 010 831 5557 (marknadsföring av försäkringsverksamhet)
  • marknadsexpert Janne Sinisalo, telefon 010 831 5556 (marknadsföring av försäkringsförmedling).

På avdelningen för marknadstillsyn

  • marknadsexpert Merja Elo, telefon 010 831 5224 (marknadsföring av obligationslån)
  • marknadsexpert Paula Kirppu, telefon 010 831 5338 (marknadsföring av placeringsfonder).

Bilagor

Föreskrifter och anvisningar 15/2013 Marknadsföring av finansiella tjänster och produkter (Länken uppdaterad 26.6.2013)