Valvottavatiedote 20.6.2013 – 49/2013

Finanssipalvelujen ja tuotteiden markkinointia koskevat määräykset ja ohjeet 15/2013 voimaan 1.7.2013

Finanssivalvonta on antanut finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointia koskevat määräykset ja ohjeet 15/2013. Määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 1.7.2013 alkaen.

Määräysten ja ohjeiden sisältö

Määräykset ja ohjeet kuuluvat Finanssivalvonnan uuteen määräys- ja ohjekokoelmaan. Sääntelyn tavoitteena on edesauttaa, että markkinoinnissa tarjottu tieto on selkeää, ymmärrettävää ja tasapuolista sekä keskittyy markkinoitavan finanssipalvelun tai -tuotteen olennaisiin ja keskeisiin ominaisuuksiin. Lisäksi sääntelyn tavoitteena on edesauttaa, että markkinoinnissa annetun tiedon perusteella saa oikean kuvan tarjotusta palvelusta ja että markkinointi sisältää asiakkaan taloudellisen turvallisuuden kannalta tarpeelliset tiedot.Määräyksiä ja ohjeita valmisteltaessa on otettu huomioon lainsäädäntömuutosten vaikutukset toimialakohtaiseen sääntelyyn.

Asiakassuhteissa noudatettavia menettelytapoja käsitellään seuraavissa Finanssivalvonnan määräyksissä ja ohjeissa: Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavia menettelytapoja koskevat määräykset ja ohjeet (16/2013), Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointia koskevat määräykset ja ohjeet (15/2013) ja Asiakassopimuksia koskevat määräykset ja ohjeet (X/2013). Viimeksi mainittu on parhaillaan valmisteilla. Lakisääteiseen tiedonantovelvollisuuteen liittyviä Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita ei ole pääsääntöisesti käsitelty nyt kyseessä olevissa finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointia koskevissa määräyksissä ja ohjeissa, vaan lakisääteinen tiedonantovelvollisuus sisältyy edellä mainittuihin finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavia menettelytapoja koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin.

Finanssivalvonnan voimassa olevista säännöksistä kumotaan rahoitussektorin standardi 2.2 Rahoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden markkinointi (dnro 7/120/2006), luku 8.2 rahoitussektorin standardista 6.1 Maksulaitosten ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavien henkilöiden toiminta (dnro 1/101/2011), kohdasta III Ohjeet luku 11 Vakuutusedustajan markkinointi Vakuutusvalvontaviraston antamasta määräys- ja ohjekokoelmasta vakuutusedustajille (dnro 7/101/2010), Finanssivalvonnan antama kannanotto rahamarkkinarahaston markkinoinnista 4/2011, annettu 27.6.2011, Vakuutusvalvontaviraston antama kannanotto vakuutusmeklaripalveluiden markkinoinnista (dnro 9/002/2006), Vakuutusvalvontaviraston antama kannanotto vakuutusyhtiön vastuusta asiamiehen markkinointitoimista (dnro 5/002/2002) ja Vakuutusvalvontaviraston antama kannanotto vakuutussäästämisen markkinoinnista, luku 2 Yleisölle suunnattu tuotemainonta (dnro 1/002/2002).

Määräysten ja ohjeiden johdosta annetuista lausunnoista on laadittu palauteyhteenveto. Palauteyhteenveto ja saadut lausunnot ovat nähtävillä Finanssivalvonnan verkkopalvelussa määräysten ja ohjeiden yhteydessä.

Lisätietoja antavat

Menettelytapavalvonta-osastolla

  • markkinavalvoja Eeva-Liisa Raitanen, puhelin 010 831 5553 (markkinoinnin yleiset periaatteet luottojen markkinointi)
  • markkinavalvoja Anu Ranta, puhelin 010 831 5395 (sijoituspalvelujen markkinointi)
  • markkinavalvoja Päivi Turunen, puhelin 010 831 5557 (vakuutustoiminnan markkinointi)
  • markkinavalvoja Janne Sinisalo, puhelin 010 831 5556 (vakuutusedustuksen markkinointi).

Markkinavalvonta-osastolla

  • markkinavalvoja Merja Elo, puhelin 010 831 5224 (joukkovelkakirjalainojen markkinointi)
  • markkinavalvoja Paula Kirppu, puhelin 010 831 5338 (sijoitusrahastojen markkinointi).

Liitteet

Määräykset ja ohjeet 15/2013: Finanssipalvelujen ja tuotteiden markkinointi