Tillsynsmeddelande 26.11.2013 – 76/2013

Finansinspektionen ger ut reviderade föreskrifter och anvisningar om täckning för ansvarsskuld och pensionsansvar 1.1.2014: Pensionsstiftelser och pensionskassor som bedriver annan än lagstadgad verksamhet samt begravnings- och avgångsbidragskassor

Finansinspektionen har reviderat sina föreskrifter och anvisningar om täckning för ansvarsskuld och pensionsansvar till pensionsstiftelser och pensionskassor som bedriver annan än lagstadgad verksamhet samt till begravnings- och avgångsbidragskassor. Syftet med revisionen är att förtydliga de föreskrifter och anvisningar som kompletterar lagarna om täckning av ansvarsskulden och pensionsansvaret.

 De viktigaste ändringarna är följande:

  1. Föreskrifterna och anvisningarna om täckning för ansvarsskulden i begravnings- och avgångsbidragskassor har förenats med föreskrifterna och anvisningarna till pensionskassor och pensionsstiftelser som bedriver annan verksamhet än lagstadgad verksamhet till den del de rör täckning av ansvarsskulden och pensionsansvaret.
  2. Texten har i sin helhet reviderats främst med avseende på Finansinspektionens befogenhet att utfärda föreskrifter.
  3. Texten har omarbetats bland annat så att de direkta laghänvisningarna har strukits.
  4. Innehållet har i möjligaste mån samordnats med de föreskrifter och anvisningar om arbetspensionsanstalternas täckning av ansvarsskuld som trädde i kraft den 1 januari 2013.

Revisionen av föreskrifterna och anvisningarna ger inte upphov till ändringar i rapporteringsblanketterna.

Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 1 januari 2014.

Ytterligare information lämnas av

riskexpert Johanna Korhonen, telefon 010 831 5541.

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar 19/2013: Täckning av ansvarsskuld och pensionsansvar: Pensionsstiftelser och pensionskassor som bedriver annan än lagstadgad verksamhet samt begravnings- och avgångsbidragskassor